Zils apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri plânoja redzçt, ko dizaineri darîja nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pilnveidota jaunâkajâ detaïâ, un pilnîba tika veikta bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To izgatavoðanai tika izmantoti tikai dabiski un maigi audumi ar augstu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaisîgâkâs, krâsainas maxi svârki ar tamborçtâm ceturtdaïâm. Tos ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc ðîs izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði veidota ðim gadîjumam. Kleita tika izmaksâta personai, kas izskatîjâs anonîma. Turklât tie bija drçbes no vismodernâkâs kolekcijas. Ieòçmumi, kas gûti no paða pârdoðanas, tiks pieðíirti jûsu bçrnunamai. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas ekonomiskâs un ekonomiskâs darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir atstâjuði mûsu produktus pârdoðanai un kâ pârdoðanas objekts pat bija apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas atvçrt datordarbîbu, kurâ bûtu redzamas reversâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Jûsu apìçrbu zîmols ir labs viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Visâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tostarp lielâko daïu no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Tajâ paðâ laikâ nosaukumam ir kolekcijas ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka vçl pirms veikala sâkuma tâs no rîta ir gatavas augstâs rindâs. Ðîs kolekcijas rodas no ðîs dienas.Ðî darba produkti daudzus gadus ir ieguvuði lielu atzinîbu lietotâju vidû, arî pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa saòçmusi, un kas apgalvo, ka rezultâti ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojami apìçrbi Gdaòska