Ventilacija fi 50

Nepareiza putekïu noòemðanas un centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana rada lielu sprâdziena risku. Tâpçc katra iekârta vçlas, lai tâ tiktu veikta saskaòâ ar ATEX direktîvâ noteiktajiem pamatstandartiem, tâ saukto & nbsp;

Sprâdzienbîstamîbas noteikðana un novçrtçðanaLai izvçlçtos labas metodes, lai aizsargâtu iekârtu no sprâdziena, mums ir jâidentificç un jâatzîst tâs vâjâkie punkti. Mûsdienâs mçs veicam tâ saukto sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums izpildes periodâ. Ðajâ dokumentâ ir ietverti visi ieteikumi uzòçmumam, kas rada projektu. Pçc to ievieðanas programmai tiks izstrâdâts galîgais sprâdzienbîstamîbas novçrtçðanas vai sprâdzienbîstamîbas dokuments.

Sprâdziena riska samazinâðanaLai samazinâtu sprâdziena risku, projektçtajâs iekârtâs mçs iesakâm izmantot tâdas pieejas kâ: antistatiskas vai vadoðas kasetnes filtrçðanai, elektriskas un neelektriskas iekârtas ar ATEX sertifikâciju, aprîkotas vadîbas un mçrîðanas iekârtas un iezemçðanu.

Sprâdziena ietekmes samazinâðanaPçc bûtîbas nav iespçjams novçrst sprâdziena risku lîdz pat galam. Tâdçï saskaòâ ar abu ATEX direktîvu prasîbâm, sprâdzienbîstamîba tiek izmantota instalâcijâs.

Putekïu noòemðanas un centrâlâ putekïsûcçja piegâdes tiek raþotas gatavâ komandâ. Tas nozîmç, ka speciâlisti uzòemas pilnu atbildîbu par katra ieguldîjuma posma visaptveroðu ievieðanu - no projektçðanas lîdz katra sistçmas komponenta raþoðanai lîdz jaunizveidotâs iekârtas montâþai un nodoðanai ekspluatâcijâ.

Saglabâðana, izmantojot optimizâcijuÎpaða uzmanîba ir pievçrsta filtrçðanas iekârtu optimizâcijai energoefektivitâtes ziòâ, kâ arî putekïu noòemðanas efektivitâtei. Ðîs darbîbas kalpo vçlamajai finansiâlajai ietekmei, un, pirmâm kârtâm, veicina mûsu valsts dabas vides aizsardzîbu.

Efektîva un ïoti efektîva vienlaicîgiFiltrçðanas materiâls ir vissvarîgâkais putekïu savâkðanas sistçmas un centrâlâ putekïsûcçja efektîvas un dabai draudzîga elementa elements. Pareizi izvçlçts, tas nodroðina augstu attîrîtâ gaisa tîrîbu, neòemot vçrâ darba apstâkïus. Tâpçc inþenieri izvçlas to visiem ieguldîjumiem kopâ.