Vakuuma iepakojuma apraksts

Vakuuma iepakojums ir norâdîts, ja vçlaties saglabât produktus ilgu laiku. Tie nodroðina pârtikas droðîbu transportçðanas un uzglabâðanas laikâ. Tirgû ir daudz veidu vakuuma iepakoðanas iekârtas. Mçs atðíiram divus ðîs ierîces galvenos veidus.

Kameru iepakoðanas maðînaTad ir kameras un sloksnes iepakoðanas maðînas. Abas formas ir viòu slimîbas un ieguvumi. Ventrikulârâ vakuuma iesaiòoðanas iekârta patiesîbu par gaisa iesûkðanu veic no ierîces iekðpuses. Iepakoto izstrâdâjumu izsaka kopsummâ privâtâ kamerâ. Tas atvieglo procesa atkârtojamîbu, kâ arî izdevîga iezîme ar lielu daudzumu iepakotu preèu, un ðî ierîce tiks izmantota âtrgaitas uzòçmumos. Iepakoðanas maisiòi, kas izgatavoti no gludas folijas veselîgâ atlasç un salîdzinoði lçti, ir atbildîgi par ðo iepakojuma zîmolu.

Iepakoðanas maðînaVçl viens konstrukcijas risinâjums ir slokðòu iepakotâjs. Ðeit iepakotâs preces atrodas ârpus iepakoðanas ierîces. Plastmasas maisiòa gals tikko sâkâs. Tâpçc viss process ir iespçjams nekâ ðûnu iepakoðanas maðînas panâkumiem un darbinieka uzraudzîbai. Dârgâki maisiòi tiek meklçti ðâda veida ierîcçm. Un ðî standarta iesaiòotâja kameras trûkums ir veids, kâ iepakot preces ar nestandarta izmçriem, kas nav paslçptas kameras iekðpusç. Ðo zîmolu çdienus nodroðina daudzi raþotâji.

Tepro vakuuma iepakoðanas iekârtaTepro vakuuma iesaiòoðanas maðîna atðíiras ar labu izstrâdâjumu lietoðanu un labi pârdomâtu konstrukciju, kuras pamatâ ir 50 gadu uzòçmuma pieredze. Tepro piedâvâ pilnu iepakoðanas iekârtu klâstu. Tajâ paðâ laikâ tie ir arî vienkârði piederumi lietoðanai mâjâs, kâ arî ïoti pielâgotas çdinâðanas iekârtas. Vakuuma iesaiòoðanas iekârtu cenu diapazons palielinâs no daþiem simtiem labu lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu.

Iepakoðanas iekârtu svarîgâkâs iezîmesVietâm, kurâs ir vçrts pievçrst uzmanîbu, izvçloties iepakoðanas maðînu, ir:- sûkòa jauda, kas pârnes tieði uz ierîces jaudu.- kameras izmçrs vai blîvçðanas stieòa garums- jauda un formas, kas ïauj pielâgot piederumu Polijas telpâm.- somas cena konkrçtam vakuuma iepakoðanas maðînas modelim.- uz lielâkâm ierîcçm mçìiniet noskaidrot, vai ir rati, kas atvieglo kustîbu.