Uzocmcjdarbibas vadibas raksti

Comarch xl programma ir plaða ERP klases sistçma, kas darbojas un palîdz pârvaldît mûsdienîgu uzòçmumu. & Nbsp; ERP programmatûra tiek îstenota daþâdos uzòçmumos, sâkot no mazâkajiem, vairâkiem cilvçkiem, lîdz lielâm korporâcijâm ar daudzâm filiâlçm visâ pasaulç.

Ðîs mçroga programmatûras galvenâs priekðrocîbas ir svarîgas uzòçmumu vadîbas jomâs:- grâmatvedîbas pakalpojumi un grâmatvedîba, \ t- ekonomikas un noliktavu pârvaldîba, \ t- dokumentu vietçjâ un ârçjâ apritç, \ t- uzòçmuma iekðçjo procesu analîze, \ t- pârdoðanas un attiecîbu vadîba ar pçdçjo cilvçku,- uzòçmuma cilvçkresursu vadîba.

Comarch xl programma ir ïoti sareþìîts un aizòem moduïu konstrukciju.Es sniedzu pilnîgas iespçjas izveidot risinâjumu, kas pielâgots uzòçmuma îpaðajâm vajadzîbâm.Moduïu sçrija tiek apkopota sadaïâs, kas loìiski apvieno funkcijas, kas darbojas kopâ.Kompromisa sistçma ir piemçrota katra uzòçmuma vajadzîbâm, un pirms tâ ir interesanta visu procesu analîze un papildus konkrçtâ uzòçmuma vajadzîbas, pateicoties ðim risinâjumam, jûs varat sasniegt augstu efektivitâti.Papildus standarta licences versijai, komarijs piedâvâ sistçmu SaaS modelî, ti, programmatûru kâ pakalpojumu. Viss pakalpojums darbojas kâ mâkoòdatoðanas daïa. Piekïuve ir iespçjama, izmantojot interneta savienojumu, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Ðî izplatîðanas metode samazina izmaksas, kas saistîtas ar produkta ievieðanu galîgajâ cilvçkâ. Nav nepiecieðams ieguldît raþoðanas serveros un pieòemt darbâ speciâlistus, lai darbotos un uzturçtu programmatûru.Tehnoloìiskiem uzòçmumiem programma nodroðina îpaðus moduïus. Tie ïauj jums noteikt raþoðanas procesus.Izmantoto izejvielu tehniskie parametri arî var tikt iekïauti datubâzç, ja tie ir arî aizstâjçji. Daþâdu tehnoloìisko versiju piederîba ïauj pielâgot biroja piedâvâjumu ârçjam klientam.Ðobrîd comarch xl programma tiek apstrâdâta vairâk nekâ 5000 birojos visâ Polijâ. Lielâkâs programmatûras, ko izmanto programmatûra, cita starpâ ir bûvniecîba, íîmija, transports, elektronika un automatizâcija.Lielâkâs personas ir:- Tirgotâjs- VOX çku noliktavas