Uzocmcjdarbiba pcc 5 gadiem

Ja mçs atvçrsim biznesu, kas sastâvçs no preèu un pakalpojumu izsoles fiziskâm personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, mums bûs nepiecieðams nodroðinât fiskâlo summu. Jaunie uzòçmçji ir pakïauti ðî jautâjuma pamata, bet ïoti raksturîgajam jautâjumam: kur nopirkt kases aparâtu?

Pçdçjâ laikâ, lai ietaupîtu laiku un naudu, mçs bieþi vien varam iepirkties internetâ. Tomçr, apsverot ðâdu iespçju, mums jâòem vçrâ fakts, ka, izskatoties kâ iespçjamâ garantija, bojâtais kases aparâts nozîmç aizmirst par pârdoðanu un lîdz ar to zaudçjumiem uzòçmumam.

Snail Farm

Domâjat, kur nopirkt kases aparâtu, pârbaudîsim, vai mûsu darba vidç vai tâs lapâs ir servisa punkts, kas ir âtri palîdzçjis mums novçrst visus defektus.

Ir jâdomâ arî par to, ka kases aparâts rada savu ideju, kas tiek izvçlçta ar laika gaitu. Lîdz ar to ir jâizvçlas pârdevçjs, kas piedâvâs mums labu aprîkojumu - mçs negribam, bet ir spiesti tçrçt vairâk naudas pçc daþiem mçneðiem! Tas, ka mçs nezinâm, kur iegâdâties fiskâlo kases aparâtu ar biezu atmiòas apjomu vai iespçju to paplaðinât, meklçt informâciju interneta forumos vai uzdot pieredzçjuðiem uzòçmçjiem, kuras preces viòi iesaka. Tikai tad mçs bûsim efektîvi, ka jûsu ieguldîjums ïaus mums nopelnît, nevis zaudçt.Nâkamais solis Polijas vajadzîbâm piemçrotâ materiâla komplektâ ir norâdît uzòçmuma prognozçto apgrozîjumu. Kases aparâtu pârdevçji piedâvâ daudzas formas, kas pielâgotas otrajâm prasîbâm. Ir taisnîba, ka citi to varianti ir atrodami parastos pârtikas preèu veikalos un otrs lielveikalos. Kur nopirkt kases aparâtu uzòçmumam, kas tikko sâk sadarbîbu ar nodokïu administrâciju? Praktiski visiem nopietniem pârdevçjiem ir jâbût privâtajam piedâvâjumam - ar to nepietiek, viòam ir un jâbût tâdam, lai ieteiktu mums izvçlçties konkrçtu projektu un paskaidrot, kâpçc mums tagad bûtu jâizlemj iegâdâties ðo skaidro.Neatstâsim - kases aparâts ir mûsu jaunâs kompânijas ïoti pamatgrupa. Tas ir labâk domât par to, kâ izvçlçties viòu kâ pareizo pârdevçju ilgâk nekâ atklât sevi ar nevajadzîgâm problçmâm.