Udens tvaiks franeu valoda

Ûdens tvaiki ir bieþi lietotais ugunsdzçðanas lîdzeklis. To pieòem tikai slçgtâs telpâs ar nelielu kubikâtu. Ûdens tvaiku izmantoðana, lai nodzçstu pie pieòemtajâm telpâm, nedod vçlamos rezultâtus. Tvaikam ir zems svars un tas nesasniedz pareizu ugunsdzçðanas koncentrâciju atklâtâ telpâ.

https://neoproduct.eu/lv/psorilax-efektivs-risinajums-psoriazes-simptomiem/Psorilax Efektīvs risinājums psoriāzes simptomiem

Tâ ir pârliecinâta izmantot ûdens tvaiku telpâs, kuru tilpums nepârsniedz 500-520 m3. Tâm jâbût klât slçgtâs telpâs. Jebkuras noplûdes samazinâs tvaika slâpçðanas efektivitâti.Visbieþâk ûdens tvaiku izmanto ugunsgrçku dzçðanai, ko var radît koksnes þâvçðanas telpâs, uzliesmojoðu materiâlu glabâtuvçs, uz kuìiem, naftas produktu sûknçðanâ, interjeros ar vulkanizâcijas katliem vai laboðanas kolonnâm.Tvaika lîdzeklis kâ ugunsdzçsîbas materiâls tiks nodots, lai izdzçstu cietus íermeòus, kas îpaðos temperatûras apstâkïos nereaìç ar ûdeni. Tomçr nav nepiecieðams izmantot tvaiku ugunsgrçku dzçðanai, ja degoðie materiâli produktos nonâk saskarç ar tvaiku.Ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçku dzçðanai samazina skâbekïa koncentrâciju lîdz stâvoklim, kurâ smçíçðanas process ir slikts. Ûdens tvaiks atðíaida degoðos spirtus degðanas zonâ.Visefektîvâkais un funkcionâlais ir ugunsgrçka dzçðana ar piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota zem spiediena no 6 lîdz pat 8 atmosfçrâm.Tvaiks kâ ugunsdzçðanas metode var bût noderîga tikai tajâs telpâs, kurâs tiek nodroðinâta pârliecîba, ka tâs neaizòem iedzîvotâjus. No augsta spiediena viedokïa ugunsdzçsîbas tvaiks varçtu bût nepatîkams veselîbai un pat cilvçka dzîvîbai.