Tvertnc ir 15 litri udens ko darznieks vclas izmcrit

Mçría dozatori ir parasti lietotas ierîces. Attiecîba starp projektu un veidu var bût dati daþâdu uzdevumu îstenoðanai.

Ðûnu dozators ir paredzçts, lai cieði noslçgtu putekïu tvertnes, kas ir pakïautas spiedienam, kas nav atmosfçras spiediens. Pateicoties ðîm ierîcçm, var iztukðot tvertnes bez dekompensâcijas. Kodu temperatûra nedrîkst bût lielâka par 200 grâdiem pçc Celsija, nevis runas par putekïu agresivitâti.

Ðûnu dozatora darbîbas princips ir salîdzinoði vienkârðs. Putekïi no tvertnes nonâk padevçjâ caur ieplûdes atveri. Tad tas tiek novirzîts ðûnâs ar dziïo cilindru spârniem.

Knee Active Plus

Mçría dozatori uzskata, ka tas ir pârâk aizòemts, lai nepârtraukti izdalîtu vaïîgus un smalkgraudainus materiâlus. Tâdçï bûs jo îpaði graudaugu graudi, piena pulveris, garðvielas, smarþîgi pipari, pipari, cukurs, kazeîns, sâls, filtru putekïi uc. un pneimatiskais transports.

Tie parasti tiek izmantoti kâ ts bloíç darba sfçras ar jaunu spiedienu. Ir svarîgi tos uzstâdît, piemçram, uz ciklona pâreju, putekïu filtru vai þâvçtâju. Viòi atrod un izmanto, iztukðojot tvertnes.

No ðûnu dozatoru aprîkojuma faktiem noteikti ir elektriskais kârba ar invertoru. Pateicoties tam, ir iespçjams pielâgot dozatora veiktspçju individuâlâm vajadzîbâm. Uzpildes aparâti atbilst visiem higiçnas standartiem un droðîbas noteikumiem, kas paredzçti likumâ.