Tulkojums no latiou valodas

Farmaceitiskais tulkotâjs ir ïoti bîstams darbs, kas prasa nopietnu piesaisti cieðai profesijai, augstu rûpîbu un noteiktu vârdu krâjumu attîstîbu. Ja mçs esam farmâcijas uzòçmums, tad farmaceitiskais tulkotâjs mums ir noderîgs, pat iztulkojot medikamentu skaidrojumus no ârzemçm vai izskaidrojot daþâdu pçtîjumu rezultâtus.

Turklât, protams, ja mçs esam augsts farmâcijas koncerts, mums ir daþâdu tautîbu darbinieki, un ne visi no tiem parâdâs arî vienîgajâ valodâ, kâ rezultâtâ viòu pieredzes rezultâti un viòu darba rezultâti tiek prezentçti valodâ, kâdâ tie notiek. Un ðeit nâk farmâcijas tulkotâjs! Tieði tâpçc tam vajadzçtu bût progresîvai personai, kas nodarbojas ar ðo profesiju, bet ne kâ iesâcçjs, tieði pçc absolvçðanas, bez profesionâlas pieredzes. Ak, nç! Faktiski farmaceita tulkotâjs ir atbildîgs darbs (vai viòð labi pârtulkos, piemçram, pçtîs jaunu narkotiku, viòð var vçlçties vai atbrîvoties no tirgus, tâpçc viòam ir jâbût atbilstoðai un îpaði svarîgai, atbildîgai personai, kas zina ðo darbu kas krokâs. Bez pârspîlçjuma var teikt, ka persona, kas ir farmâcijas tulks, ir atkarîga no uzòçmuma izdzîvoðanas, jo, ja tur ir ârzemnieki, komunikâcijas plûsma vçlas bût tieða un pastâvîga. Jebkura kavçðanâs nav ieteicama, jo tas, iespçjams, nozîmç potenciâlâs peïòas samazinâðanu!Tâpçc, ja mçs nodarbojamies ar vîrieti, ko viòð mums, kâ farmaceitiskajam tulkotâjam, darîs, tad darîsim to ar augðupvçrstu, mçs neizmantojam naudu darbâ pieòemðanai, un pçc tam gan viòu apmierinâðanai. Tas pats prasa, lai farmaceita tulkotâjs bûtu tâlejoðs skaitlis korporâcijâ, kas arî prasa lielas summas. Ja mçs to pieòemam jau tagad, mçs saskaòosimies ar paðreizçjo, mçs nodroðinâsim pietiekamus finanðu resursus, var bût, ka atklâsim pareizo personu, kas veic "farmaceita tulkotâja" profesiju, un mçs bûsim apmierinâti ar pçdçjo sadarbîbu.