Torija atkariba

Zîmçjums no datora savieno ar darbu, izklaidi, relaksâciju, informâcijas apmaiòu, virtuâlâm tikðanâs ar cilvçkiem, kas nav jûsu rokâs. Diemþçl ir vairâk atkarîbas avotu.

Pirmais atkarîbas simptoms ir virtuâlo kontaktu pârvçrðana par darbu reâlajâ pasaulç - novârtâ atstâjot laiku, kas nav iztçrçts datora priekðâ. Tas galvenokârt sastâv no finanðu tçmâm un pienâkumu neievçroðanas, turklât - ârkârtçjos gadîjumos - to fizioloìisko pamatvajadzîbu apmierinâðanai. Mums ir jâbût ïoti daudz laika internetâ, lai sasniegtu apmierinâtîbu. Nâkamâ epizode parasti ir intensîva interneta karðu izmantoðana, ko mçs neparâdîtu tuvâkajam. Daþi fakti ir arî pârspîlçta profesija jaunu datoru aparatûras un programmatûras iegûðanâ.

Atkarîbas ârstçðana Krakovas piepilsçtâ sâkas ar tikðanos ar speciâlistu. Tas ir tik problemâtiski, ka atkarîgâs sievietes bieþi nepamana savu atkarîbu un pçc tam piekrît paðreizçjam, ka tâs vçl vairâk iesaistâs ar citiem, izmantojot tastatûru un monitoru.

Runâjot par atkarîbu, ir svarîgi kontrolçt laiku, kas pavadîts datora priekðâ. Programmas, kas norâda uz monitorâ pavadîto laiku, ir noderîgas. Ir dârgi uzòemties citus darbus, kas ir ârpus virtuâlâ. Posmi nevçlas pastâvçt jauni - viss, kas mums jâdara, ir rûpçties par tâm dzîves îpaðîbâm, kuras mçs novirzîjâm atkarîbas laikâ - tuvojas lînijai, draugiem un pat staigâjot. Vissvarîgâkais ir ieradumu maiòa. Ar ðo viòð var ieteikt dienas plânu, norâdot konkrçtas darbîbas, kas jâieraksta stundâs.