Tirgotajs dthemperis

Ja uzòçmçjs nolemj kïût par PVN maksâtâju, viòð bûs spiests uzstâdît strauju kases aparâtu tieðajâ uzòçmumâ. Visbieþâk ðâds risinâjums ïauj jums maksât mazâk, maksâjot ar Valsts kases nosaukumu, tâpçc daudziem uzòçmçjiem ir ðâda iespçja. Tomçr viòam jâatceras, ka kases aparâts pastâv tajâ paðâ elektroniskajâ ierîcç kâ jebkurð cits. Varbût laiku pa laikam tâ ievçro daþâdus trûkumus vai pat svarîgâkus trûkumus.

Îpaði tâ dosies uz tâdâm lietâm, kad uzòçmçjs vçlas saglabât un ieguldît kâ pierâdîjumu izmantotajâ fiskâlajâ kasç. Pat ja tas joprojâm ir garantija, jums jâbût starp tiem, kas ir klât, ka tai, iespçjams, vajadzçtu pârtraukt agrâk nekâ tas, ko tikko atbrîvo raþotâjs. Tâpçc uzzinâsim, kuri kazino nodarbojas ar pozitîvo zîmolu un lietotâju uzticîbu, lai garantçtu, ka jums nebûs jâveic tehniskais pârskats agrâk, nekâ vçlaties.

Nevar aizmirst, ka vienkârða kases aparâta izmantoðana var palielinât neveiksmi. Tas notiks, piemçram, kad domâðanas modulis ir pârâk aizòemts. Ðâdâ veidâ trauks var bût citas produktu kompânijas, nekâ tâs, kas bûtu jâparâdâs pçc konkrçta koda atsaukðanas. Ja tas sasniedz ðâdu situâciju, uzòçmçjam par ðo jautâjumu jâziòo Nodokïu pârvaldei. Lucky personai ðâdâ situâcijâ var redzçt uzòçmuma îpaðnieku, kurð nolçmis ieguldît rezerves kasç. Tas ir tâpçc, ka tad, kad pamazâm sâkas pamatapgâde, jums par to ir jâziòo attiecîgajam birojam, bet bagâtie joprojâm turpina pârdot un reìistrçties kasç.

No otras puses, ja uzòçmçjam nav rezerves ierîces, viòð ir spiests uz laiku apturçt enerìiju, lîdz tiek remontçts kases aparâts. Vienîgais izòçmums ir tas, kâ rçíini tiek uzrâdîti arî uzòçmumâ. Ja izmaiòas liecina, ka neveiksmi nevar noòemt, prâtâ publicçtie dati ir jâizlasa pirms iznîcinâðanas. Tas ir tas, ko jûs varat izlemt iegâdâties jaunu ierîci vai atteikties no pârdoðanas, izmantojot kases aparâtu.