Tefal gaias madina esodas atsauksmes

Íermeòa vilks nav brînums, kâ maðîna, kas nodroðina svaigu, termiski apstrâdâtu vai saldçtu gaïu, kas tiek pakïauta tâlâkai pârstrâdei (desu raþoðana. Tâ kâ ierîce tiek izmantota viesnîcâs, restorânos, lielveikalos, çdinâðanas iestâdçs un sabiedriskâs çdinâðanas iestâdçs, kur apstrâdâtâs gaïas daudzums ir daudz ilgâks nekâ mâjsaimniecîbâ, izmçri (kakls ar gliemeþtransportieri un grieðanas komplekti - tîkli, sniega asmeòi, naþi un parametri (efektivitâte sieta diametrs, rotâcijas âtrums, kakla atvçrðana, jauda, jauda gaïas vilks atbilst pârstrâdâtâja vajadzîbâm.

Plaðs vilku klâsts tirgû ïauj izvçlçties pareizo çdienu iekârtas vajadzîbâm, pateicoties pçdçjam periodam, kad sâkat çdienus, tiek saîsinâts (saspieþot daþus kilogramus minûtç, turklât nav nepiecieðami lieli fiziskâs piepûles izdevumi. Vilkiem ir vienkârða struktûra, elementus var viegli demontçt, kas ievçrojami atvieglo apstrâdi, tîrîðanas procesu un tîru tîrîðanu, ietekmç higiçnas apstâkïu uzlaboðanos. Ierîces izpilde no nerûsçjoðâ tçrauda vai alumînija sakausçjumiem, lieliska izpildes vçrtîba nosaka maðînas lielo pretestîbu. Tâpat kâ visas pârtikas nozarç piedâvâtâs ierîces, vilkiem jâatbilst CE droðîbas un darba higiçnas prasîbâm. Vilka darbîba - sasmalcinâðanai paredzçtâ gaïa tiek piestiprinâta pie kakla, pçc tam pçc saspieðanas, piemçram, ar polipropilçna virzuli, tâ tiek piespiesta darba skrûvei un no turienes grieðanas sistçmâ. Grieðanas ierîce piespieþ íermeni acu acîs un pçc tam sagrieþ ar iebûvçtiem naþiem. Gaïa pçc sasmalcinâðanas ir salocîta ar pildîjumu, tad iesaiòota apvalkâ vai vakuuma iepakojumâ un iegûta tâlâkai pârstrâdei atkarîbâ no gala produkta veida - aukstâs gaïas vai gaïas ar vakuumu. Saistîbâ ar gaïas tipu tiek apvienotas acis ar jaunu acu diametru un naþiem. Vilkus var apgâdât ar jauniem piederumiem, kas ïaus, piemçram, pildît desas, dârzeòus un sieru. Tâ ir liela ierîce, kas ir viegli pieejama par cenâm, apvienojumâ ar gastronomijas pozîcijâm, kur desu vai gaïas çdienu raþoðana nav tik liela, ka pieauguðo raþotnçs tâ ir veselîgâku produktu, kas nesatur konservantus un citus pastiprinâtâjus, garantçtâjs.