Statiska statiska nelidzsvarotiba

Statiskâ elektrîba ir ïoti sîva un patiesîbâ visuresoða. Tâs izplûdes, it îpaði sprâdzienbîstama satura, mçríis ir radît âdu arî sprâdziena rezultâtâ. Katru gadu Eiropâ ir lîdz 400 notikumu, kas saistîti ar elektrostatisko izlâdi, bet ir svarîgi, lai tie tiktu skaidri novçrsti, izmantojot vienkârðas ierîces un tehnoloìijas, kas ir ekonomiski un vispârçji pieejamas.

Lai izpildîtu rûpnieciskajâ procesâ iegûtos un nopelnîtos maksâjumus, tvertnçm, tvertnçm, cisternâm jâbût aprîkotâm ar elektrostatisko zemçjumu vai elektrostatisko zemçjumu. Par ðo plânu ir paredzçts izmantot spçcîgu skavu vai jaunu uzticamu aizsargâtas ierîces savienojumu ar labi izvçlçtu kabeli, kas ir piemçrots elektriskâ lâdiòa pârvaldîðanai pareizajâ zemçjuma brîdî. Iemesls ir izmaksu ziòâ efektîvs savienojums ar iezemçjumu, ka raþoðanas secîbâ tâdi elementi, kuros apstrâde, sajaukðana vai konteineri var tikt pârklâti ar daudziem slâòiem vai rûsu, bieþi notiek tâdâs sekâs kâ lakas, sveíi, krâsas, ðíîdinâtâji un sprâgstvielas. Klubâ ar iepriekðminçto tie vâjina terminâlu vai jaunu biroja izmantoto zemes formu ievieðanu. Atbilstoði ATEX direktîvâm, iezemçðanas spailçm jâatbilst vairâkâm prasîbâm, lai tâs varçtu ievadît sprâdzienbîstamâs vietâs. Tie nevar tikt pârklâti ar materiâlu, kas veicina dzirkstîðanu pienâcîgas prakses apstâkïos.Bîstamâ atmosfçrâ, kur ir liels aizdegðanâs un sprâdziena risks, ir nepiecieðamas regulâras zemçjuma instrumentu stâvokïa pârbaudes. Ekspluatâcijas, korozijas un mehânisku bojâjumu rezultâtâ var rasties sistçmas defekts un noplûde, kâ rezultâtâ tie vairs nespçs sasniegt mûsu funkciju. Tas ir nenovçrðamas briesmas personâlam un jebkurai mâjai. Pateicoties tehnoloìiju attîstîbai, var âtri un bieþâk sastapties ar statiskâm zemçjuma sistçmâm, kas veido integrçtu vadîbas sistçmu. Tie ir aprîkoti ar skaitîtâjiem un bloíçtâjiem, lai novçrstu aizdegðanos.Mums ir jâsaprot, ka tehnoloìiju un mâkslas attîstîbâ pârdoðanas un apgrozîjuma attîstîbas laikmetâ visa tehnoloìija tiek saglabâta pat âtrâkâm un efektîvâkâm raþoðanas metodçm. Paaugstinâta kustîba izraisa radîto elektrostatisko lâdiòu skaita dabisku pieaugumu, kam seko turpmâkas izlâdes. Tâ ir cilvçka parâdîba, un patiesâ rezultâta spçks apdraud tâ cilvçka droðîbu.