Spradziendrodibas ierice

Personas traucçjumi ir sava veida psiholoìiska deìenerâcija, kuras galvenâs puses ir dziïi iesakòojuðâs un veselîgas informâcijas sistçmas no centra, kas sabiedrîbai neïauj kïût par vispârpieòemtu normu daïu. Visu veidu traucçjumu avots var bût pieredze, ko viòi iemâcîjâs ne bçrnîbâ, bet arî vçlâkos dzîves posmos, bailes vai pat nepietiekamas dzîves pamatvajadzîbas. & Nbsp; Tâpçc to cilvçku îpaðîbas, kuriem ir daudz bîstamu personîbas traucçjumu, bûs:

dziïi iesakòojuðâs personiskâs îpaðîbas, kas papildus pârspîlçtas, saskaroties ar lîdzîgâm iezîmçm veselâ cilvçkâ,spçja pielâgoties lietai - tas nozîmç, ka attiecîgâ persona ïoti atðíirîgâ veidâ slçpsies tâdâ paðâ veidâ,visas iegulto iezîmes izpauþas ne tikai realitâtes saòemðanas sistçmâ, bet vairâk domâðanas un mîlestîbas uz sevi un ârzemniekiem panâkumos. Tajâ ir vieta, un tâ ir spçcîga, îpaði attiecîbu laikâ ar citiem cilvçkiem, kas personîbu traucçjumu gadîjumâ var bût nopietni bojâti,sievietes ar traucçjumiem iezîmes veido citu, atðíirîgu personîbu, un tâs nav individuâla uzvedîba, kas rodas, noíeroties pievilcîgâ situâcijâ.

Jûs varat atðíirt daudzus personîbas traucçjumu veidus, no tiem, kas sevî nosaka cieðanas, izmantojot pilnîgi nekaitîgu, lai mçìinâtu radît brûces uz cita veida. Tâlâk minçti daþi no visizplatîtâkajiem psihisko traucçjumu veidiem:

ðizoîda personîba - persona, kas izmanto ðo personîbas traucçjumu modeli, bieþi ir iespaids par ïoti apgrûtinoðu un emocionâlu personu, kas atrodas viòu paðu pasaulç. Ðî modeïa pirmajâ sanâksmç cilvçks dod sev lielu attâlumu un paðpârvaldi, pat daþus empâtiskus. Viòa domas ir ïoti ekscentriskas un / vai ïoti oriìinâlas. Ðizoîda cilvçka emocionâlais stâvoklis bûs redzams arî apìçrbâ; paðreizçjais cilvçks saglabâs piemçrotu un pareizu kleita stilu, daþreiz ekscentrisku, nekad, bet sekos modes vai vispârpieòemtajiem likumiem, kas attiecas uz izkâpðanu. Ðî traucçjuma stila attîstîbas cçloòi nav precîzi zinâmi vai nosakâmi. Daþi zinâtnieki uzstâj uz to, ka viòus izraisa pârmçrîga vecâku aprûpe mazâ cilvçka vecumâ, citi - gluþi pretçji. Psihiatri veido savu diagnozi par pacienta sniegumu, piemçram, par savu prieku apmierinâðanu, emocionâlo aukstumu, intereses trûkumu gan slavçt, kad un viedokli, kâ arî individuâlu un nevçlçðanos mainît paðreizçjo lîmeni.emocionâlo cieðanu raksturo divu veidu sievietes ar emocionâlu cieðanu: impulsîvs un robeþlînijas cilvçks. Sievietçm ar abiem disfunkciju veidiem raksturîga augsta impulsivitâte bez sekâm sekâm, âtra pârrauðana ar neierobeþotu dusmu, hiperaktivitâti vai uzbudinâmîbu. Abiem emocionâlo ðoku veidiem tomçr ir diezgan liela atðíirîba. Impulsîvs cilvçks, jo viòam nav jûtas par emocijâm un uzturçðanu, îpaði ekstremâlos stâvokïos, turklât sûdzas par ievçrojamu psiholoìisku spriedzi. No otras puses, robeþu lînija ir emocionâla kropïojuma bîstama zona, jo sievietes, kas cieð no nesenâm garîgâm slimîbâm, ir tik lielas un pçkðòas, ka vairumâ gadîjumu tâs vada paðnâvîbu.Bailes - ðâda veida traucçjumi ir salîdzinoði viegli un lasîtâjiem redzami. Tas nozîmç, ka cieð persona baidâs. Un viòas bailçm var bût burtiski visas izaugsmes sfçras un objekti, kas satur. Sekas ir to lietu un darbîbu novçroðana, kas rada trauksmi pacientiem, kas vienkârðâkajâ gadîjumâ noved tikai pie sociâlâ uzvedîbas punktiem, zemâkajâ un pat paðnâvîbâ vai agresijâ, kas vçrsta pret citiem cilvçkiem. Ir daþâdi fobiju veidi, piemçram, arachnofobija, homofobija, klaustrofobija vai pat pedofofija (bailes no lellçm, trisideapofija (bailes no 13 un pedofobija (bailes no bçrniem vai pat aerofobija (bailes no gaisa.atkarîba - mçs nerunâjam par otrâ ceïa atkarîbâm. Persona ar traucçjumiem atkarîbas vietâ vienkârði ir atkarîga no cita veida. Viòa nevar tikt galâ bez receptçm, kas satur cilvçkus, ïauj citiem izmantot lçmumus, kas attiecas uz pacienta svarîgajâm izmaiòâm uzturçðanâ, nav informçti par neatkarîgu lçmumu pieòemðanu, ir neobjektîvi un pârâk pakïâvîgi.

Likums ir tâds, ka cilvçks, ar kuru var apmainîties ar dabisku sirdi lielâ, veselîgâ dzîvç, bûtîbâ ir miris. Tomçr, ja ðâda daïa pârtrauc pârmçrîgi pârspîlçtu, patiesîbâ tâs paða droðîbas labad ir jâsaòem psihiatra viedoklis.