Specializctie tulkojumi pccdiploma studijam

21. gadsimts ir brîniðíîgs pieprasîjums pçc jauna tulkoðanas veida. Tajâ paðâ laikâ notikumi nevar bût vienaldzîgi pret faktu, ka programmatûras vietâm ir liela nozîme. Kas ir saskaòâ ar ðo koncepciju?

Vairâkas aktivitâtes, kas pielâgo produktu mûsu tirgus vajadzîbâm, kas ietver programmatûras tulkoðana un pçc tam prasmîga ziòojumu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, kâ arî papildus tâ izvçle ðai valodai. Tâpçc tas attiecas uz tâdiem darbiem kâ datumu formâta pielâgoðana vai burtu ðíiroðanas atslçga alfabçtâ.Programmatûras profesionâlajai atraðanâs vietai ir jâiesaista tulkotâji, kas specializçjas IT terminoloìijâ, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar zinâðanâm un zinâðanâm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM sistçmâm, programmâm, kas atbalsta projektçðanu un raþoðanu, vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta atbaida iespçjas, kâ ar programmatûras palîdzîbu nonâkt ârzemju tirgû, un tâpçc noteikti ir jâpârvçrð uzòçmuma daudzos panâkumos.Materiâlu ievieðana pasaules mçrogâ ir ierobeþota arî ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, kâdi ir citi no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo klientu prasîbâm, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, ja atraðanâs vieta ir vçrsta galvenokârt uz cilvçkiem, lai pârietu uz konkrçtu tirgu secîbu, tâ apstâjas konkrçtâs vietas pamatvajadzîbâm. Lîdz ar to ðî atraðanâs vieta tiek veikta papildus visam tirgum un vienreizçjai internacionalizâcijai par konkrçtu preci. Tomçr abi procesi ir viens otram un ar nopietniem plâniem pasaules tirgos, ir vçrts apsvçrt abus.Pastâv atkarîba starp pozîciju un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas uzsâkðanas, internacionalizâcijai jâbeidzas. Ir vçrts atcerçties, jo labi vadîta internacionalizâcija ievçrojami samazina laiku, kas ir noderîgs atraðanâs vietas gaitâ, kas pagarina laiku, ko var izmantot arî produkta izmantoðanai. Ðî spçle, labi veidota internacionalizâcija sajaucas ar garantiju, ka raksts tiks ieviests mçría tirdzniecîbas gadatirgos, neradot risku pârplânot pçc atraðanâs vietas pabeigðanas.Droða programmatûras lokalizâcija, iespçjams, ir uzòçmuma panâkumu rezultâts.