Secigas tulkodanas piezimes

Sekojoðâ tulkoðana, ko sauc par pçctulkojumu, ir vienîgâ interpretâcijas kârtîba un darbi pçc runâtâja runas beigâm. Tulkotâjs saòem runâtâju, viòð uzmanîgi klausâs viòa viedokïus, un pçc tam viòð to pavada citâ valodâ. Bieþi viòð runas laikâ izmanto iepriekð izòemtâs piezîmes. Mûsdienu brîdî secîgâ tulkoðana tiek aizstâta ar sinhrono tulkoðanu.

Tiek veikta secîga tulkoðanas tehnika, lai izvçlçtos tikai svarîgâkâs reklâmas un ziòojuma mçríi. (Angïu valodas "tulks" tiek uzskatîts par vârdu "interpretçt".Secîgâ tulkoðana galvenokârt notiek ar nelielu dalîbnieku skaitu, piemçram, speciâlistu sanâksmçs, ekskursijâs, sarunâs, mâcîbu sesijâs, preses konferencçs vai biznesa sanâksmçs. Sekmîga tulkoðana tiek izmantota un panâkta veiksmîgi, ja organizators nevçlas nodroðinât labu aprîkojumu sinhronai tulkoðanai. Daþreiz gadâs, ka pat pieredzçjis tulkotâjs dod priekðroku îsâkiem runas fragmentiem vai pat teikumam pçc teikuma, lai izteiksmes saturu varçtu reproducçt pçc iespçjas precîzâk. Tomçr pçdçjais tulkojums ir sakari. Secîgâ tulkoðana atðíiras no sakaru tulkoðanas tikai pçc tulkojamo fragmentu garuma. Vairâk gadîjuma sanâksmçs tiek veikti tulkojumi, jo tie ir mazliet problemâtiski klientam, kas ir spiests gaidît daþus mirkïus apmâcîbai.Secîgâ tulkoðana ir vienkârðs darbs, kas prasa, lai tulkotâjs bûtu pienâcîgi sagatavots un skaists, lai apgûtu valodu. Ïoti labi sagatavota un apmâcîta definîcija spçj reproducçt pat 10 minûðu runu. Paðreizçjais nav laiks domât par pareizo vârdu. Tulkojuma laikâ viòam jâatceras numuri, datumi, vârdi vai uzòçmumi. Lai saglabâtu tulkojuma kvalitâti pirms raþoðanas uzsâkðanas, secîgajam tulka personâlam jâsaòem nepiecieðamie materiâli par materiâlu un tulkojuma apguvi. Tad tie var bût runu vai prezentâciju teksti.