Sanitarie noteikumi maza gastronomija

Plânojot atvçrt savu miesnieku veikalu, jums ir jâpievçrð uzmanîba ðo aspektu brîdim. Lielâkâ daïa no tiem nav iedalîti tajos, kas jums bûtu jâpievçrð uzmanîba, atverot daþâda veida veikalu vienmçr, kad gaïas veikals ir veiksmîgs, ir daþi papildu noteikumi saistîbâ ar pârtikas nekaitîgumu. Kur sâkt? Protams, sâkumâ jums ir jâizveido savs bizness. Ðeit nav atðíirîbu salîdzinâjumâ ar atseviðíâm darbîbâm. Tâdçjâdi bankâ bûs jâizveido uzòçmuma konts, jâsaòem zîmogi, saòemiet NIP un REGON numuru.

Nâkamais solis ir pareizâs vietas izvçle. Ja mçs vçlamies vietu, kas iepriekð izmantota pçdçjâ veida darbîbai, mçs, iespçjams, neradîsim nekâdas problçmas, jo tas veiks visus likumâ noteiktos kritçrijus. Un veiksmîgi, kâ mçs pielâgosim telpas, kas agrâk bija, piemçram, apìçrbu veikals, mums bûs jâpielâgojas dzîves prasîbâm. Ja bûsiet raþojis mâju no nulles, neaizmirstiet ievçrot visas sanitârâs prasîbas. Kad tagad ir telpas, nâkamais posms bûs iegâdâties labu aprîkojumu, kurâ jûs arî aizsargâsiet pârtiku ar citu aprîkojuma metodi. & nbsp; kâ, piemçram, profesionâls gaïas veikalu griezçjs. Maga griezçjs ir automâtiska maðîna aukstâs gaïas apstrâdei, kas ir ïoti populâra miesnieku vidû. & nbsp; Protams, pareizâ aprîkojuma izvçle ir atkarîga no jûsu portfeïa bagâtîbas. Tomçr, ja vçlaties iegût labâku aprîkojumu, jûs vienmçr varat izmantot lîzinga priekðlikumu. Vçl viens veids ir tirdzniecîba ar lietotu aprîkojumu, kas joprojâm ir viegls, bet tas ir aizstâts ar modernâku. Joprojâm ir iespçjams saòemt bankas aizdevumu jaunâm iekârtâm. Kad jums ir veikala aprîkojums, varat sâkt importçt preces. Ðâdâ gadîjumâ jûs varat parakstît lîgumu ar gaïas uzòçmumu par tikai viena raþotâja gaïas izsoli vai parakstît lîgumus ar daudziem mazajiem raþotâjiem. Pirmajâ panâkumâ jûs varat païauties uz vienkârðâkâm cenâm, bet efektu kvalitâte bûs lielâka izvçle, iegûstot gaïu no jaunajiem uzòçmçjiem. Pçdçjais solis ir darbinieku nodarbinâðana, kas pârdos produktus un sagatavos gaïas sagatavoðanai. Ir vçrts pieòemt darbâ cilvçkus, kuri âtri izjût darbu. Tas, protams, ir atcerçties, ka visâm pçdçjâm bûtnçm ir jâskaita ðî Sanidida grâmata.