Sadzives tehnika

Veicot restorânu, virtuvei jâbût aprîkotai ar pieauguðo profesionâlu aprîkojumu, kas uzlabos un paâtrinâs darbinieku darbu. Atbilstoða aprîkojuma iegâde ir atkarîga no liela pieprasîjuma vai izvçlnes veida.

Restorânos, kas piedâvâ vecu poïu çdienkarti, ir nepiecieðami kâpostu griezçji, jo dârzeòi ir daudzu tradicionâlo poïu çdienu sastâvdaïa. Vidçja lieluma çdinâðanas uzòçmumos vai mazos restorânos parasti tiek izgatavots ðis nelielais, manuâlais, parastais griezçjs, izgatavots no plastmasas vai koka, pateicoties tam jûs varat arî sagatavot citus dârzeòus, piemçram, guríus vai burkânus, no kuriem lielâkâ daïa ir raþota, cita starpâ svaigi salâti. Ar lielâku pieprasîjumu aprîkojums ir atðíirîgs, ar iebûvçtu motoru un elektrisku piedziòu. Tas ir noderîgs un galvenokârt vidçja lieluma pârstrâdes uzòçmumos vai saimniecîbâs.

Kankusta DuoKankusta Duo. Labs un lēts līdzeklis novājēšanu

Ðâds griezçjs ir ïoti izturîga iekârta ar lielu klasi, kas regulç sevi ar savu pakalpojumu. Ðî iekârta ir izgatavota, cita starpâ no motora, metâla cilindra vai korpusa un nelielas notekas, uz kuras pârvietojas kâpostu kâposti. Nozîmîgâkâ darbîba ir no nerûsçjoðâ tçrauda izgatavoti naþi, kas var bût ilgstoði. Smalcinâtâjs var dzîvot pçc pieprasîjuma ar citiem priekðmetiem, piemçram, gliemeþtransportieri, kas palîdzçs sagriezt kâpostu galvu uz pusçm un saglabât manuâlu darbu. Atbilstoði vajadzîbâm, jûs joprojâm varat iegâdâties starteri, kas ïaus jums sagriezt citus dârzeòus, rokturi ar riteòiem, pateicoties kuriem jûs viegli varat pârvietot aprîkojumu vai papildu diskus. Aizsargiem ir prestiþs gaiðajiem gaiðajiem gabaliem, mikroshçmas vai plâksteri var dzîvot. Tomçr, ja mums ir vajadzîgi tikai sasmalcinâti kâposti, mums pietiek ar tradicionâlo vairogu.