Psiholoiiskas terapijas laiva

FitoSpray

Terapija ir palîdzçt patoloìiskâm attiecîbâm starp laulâtajiem vai ìimenes locekïiem, kâ arî pierâdîtu metodi atseviðíu pacientu psihi ârstçðanai, ja atkarîba novçrð ikdienas darbîbu, laulîba ir saistîta ar laulîbas ðíirðanas iespçju vai tuvâkâs grupas locekïu saikni tuvu sabrukumam, tad jums vajadzçtu doties uz ekspertu psiholoìijas zinâtòu jomâ. Neviens no mums nav radikâli autonoms indivîds, kas nav mijiedarbojas ar kâdu citu cilvçku, tâpçc jums vajadzçtu lûgt pienâcîgu kontaktu ar vîrieðiem. Iepriekðminçtâ çtiskâ prasîba pirmkârt attiecas uz tuvâkajiem cilvçkiem, proti, draugiem, partneriem un paziòâm. Viens no psihoterapijas plâniem ir koncentrçties uz ârstçjamâs personas emocionâlâs kompetences attîstîbu, t.i. paðcieòas un paðpârvaldes pieaugums, stresa vai fobiju pârvarçðana un motivâcijas uzlaboðana, prasmes starppersonu attiecîbâs vai enerìijas palielinâðana kustîbâ ar apkârtçjo vidi.

Terapija psihologa, psihoterapeita vai psihiatra uzraudzîbâ ir ârstçðanas metode tâdiem traucçjumiem kâ depresija, bezmiegs vai cita veida atkarîba arî neirozes un daþâdu bailes prâtâ. Psihoterapiju veido savstarpçjâs attiecîbas starp ârstu un pacientu, un paðas psiholoìiskâs terapijas ir atðíirîgas, jo tâs ir atkarîgas no zinâmas viesa izpratnes un analizçtajiem psihiatrisko traucçjumu avotiem un palîdzot, òemot vçrâ psihoterapijas lielos traucçjumus un raksturu. Ârstçðanas sâkumâ notiek viena vai vairâkas ievada sanâksmes, kuru laikâ notiek apsprieðanâs vai intervija. Tad ir terapeitisks lîgums, kurâ izteikti paredzçtie terapijas mçríi, individuâlo sesiju bieþums, aplçstais dzîves ilgums, finansiâlie pasâkumi un citas krâsas kopâ ar psihoterapeitiskâs ârstçðanas laiku. Kopumâ terapija tiek veikta ar ne vairâk kâ trim sanâksmçm nedçïâ, parasti ilgst apmçram stundu, un psihoterapijas kursa ilgums parasti svârstâs no daþiem lîdz vairâkiem mçneðiem.

Krakovâ ir daudz klîniku un ârstniecîbas centru, kur speciâlisti, izmantojot teorçtiskâs zinâðanas un praktisko pieredzi, kas iegûta no bagâtîgajâm psihoterapijas straumçm, cenðas individuâli pielâgot daþâdas diagnostikas metodes konkrçtai personai, kurai ir personiskas problçmas. Daþi terapeiti dara psihoanalîtiskos (sauktos arî par psihodinamiskiem procesiem, kas iegûti no Sigmunda Freida, kas veido izpratni par bezsamaòâ esoðo apziòu un emocijâm ar savu sniegumu. Citi psihoterapeiti izmanto sistçmisku, kognitîvu uzvedîbas, humanistisku eksistenciâlu vai hipnoterapiju. Pçdçjâ darbîbâ jâatzîmç, ka parâdîbâ ir sadalîjums, ko parasti dçvç par psihoterapiju. Nu, tas rçíinâs ar diviem bûtiski atðíirîgiem psiholoìiskâs konsultâcijas veidiem - psihoterapiju un psihosociâlo atbalstu, ko lieto, ja pacientam nepârprotami ir vajadzîgs atbalsts, palîdzîba nav definçta (saskaòâ ar paðreizçjiem medicînas standartiem slimîba vai psihiski traucçjumi.