Psiholoiijas blogs

Psiholoìija cenðas jautât un izskaidrot daþâdas cilvçku uzvedîbas. Daudzas tçmas jau ir analizçtas no visâm lapâm, un ir veltîti diezgan loìiski un visai iespçjami secinâjumi. Viens no bieþi pârbaudîtajiem uzdevumiem ir cilvçka bailes no pârmaiòâm.

Daudzi cilvçki ir sliktos apstâkïos, viòi ir neapmierinâti ar vienkârðo dzîves lîmeni un ienâkumiem, bet viòi neko nedara, lai mainîtu ðo lietu. Viòi vairâkus gadus sûdzas par individuâlo priekðnieku, viòi izturas pret savu karjeru tik nopietni, ka tikai ar ðo jautâjumu viòi nâks atteikties no iepriekðçjâ darba un piedzîvo kaut ko jaunu. Kâpçc? Jo viòi ir nobijies.

Bailes no nezinâmâs jau ir paralizçjuðas daudzas sievietes, kas viòus nomira ticîbâ par neievçroðanu, piemçram, profesionâli. Daþi cilvçki sapòo par citu uzòçmumu un, visticamâk, mçìina to izdarît. Away maksâ tâdu paðu bîstamîbu, ka formalitâðu skaits ir ïoti liels, bet realitâte nav tik briesmîga.

Jûs varat atrast diezgan daudz vçrtîgu rokasgrâmatu par uzòçmuma izveidi internetâ. Programmatûras raþotâji katru gadu tçrç vçl augstâkas idejas, kas uzòçmuma darbîbâ risina jaunas lietas. Neviena problçma nesaòem uzòçmuma vadîbas sistçmu, cilvçku kapitâla pârvaldîðanas programmu, klientus vai programmas, kas ievçrojami atvieglo grâmatvedîbas domas.

Kaut arî darbu sâkums ir sajaukts ar efektîvâm izmaksâm, un ka viòa mçìinâs mazliet, tâpçc ir spçcîgi pieòemt finansçjumu. Turklât citiem uzòçmçjiem tiek veikti ZUS pabalsti, tâpçc izdevumi, kas saistîti ar sava uzòçmuma vadîðanu, ievçrojami samazinâs, un sâkotnçjam uzòçmçjam ir daudz laika, lai iegûtu vârdu un atbrîvotu diezgan jauku peïòu. Viens lçmums var mainît dzîvi, un vissliktâkais ir noþçlot, ka jûs neesat mçìinâjis un zaudçjis savu bailes.