Psihi un sapes

https://flexa-new.eu/lv/

Tâdu vielu putekïainîbas apstâkïos, kurâs ir sprâdziena risks, ir jâizmanto ierîces ar ATEX sertifikâtu un konstrukcijâm, kas konstruçtas un sagatavotas saskaòâ ar ES reìionos spçkâ esoðajiem ATEX noteikumiem.

Darbâ putekïainos apstâkïos ar krâsu pulveriem man bija ogles vai putekïi ar organisku izcelsmi (piemçram, koks, vispirms ir nepiecieðams nodroðinât atbilstoðu putekïu noòemðanu. Efektîva putekïu nosûkðana ATEX (atex putekïu ieguve veiksmîgi novçrð lielâko daïu apdraudçjumu, tomçr, lai efektîvi palîdzçtu, ir lietderîgi ieviest pienâcîgi izstrâdâtus un, iespçjams, efektîvus tehniskus, tehnoloìiskus un procesuâlus risinâjumus. Kâdi risinâjumi?

ATEX putekïu noòemðanaATEX putekïu noòemðana (laba ar Eiropas direktîvâm notiek ar:- izmantojot lokâlâs saites, kas atrodas tuvu avotiem, kas izstaro sprâdzienbîstamu atmosfçru, stiprinâjumi ir paðatbalstoðie ieroèi, rûpnieciskie pârsegi vai speciâlie sûkòi,- regulâru putekïu sûcçju no virsmâm, kurâs veidojas smalku daïiòu kopas (lai pierâdîtu ap darbgaldiem, ðajâ nolûkâ jâveic rûpnieciskie vakuumi, \ t- laba darbarîku iezemçðana un vienîgâ putekïu nosûkðanas sistçma, jo tâ var gan radît elektrostatiskos lâdiòus, gan iezemçðanu, kas novçrð ðo notikumu;- putekïu savâkðanas kanâlu pareiza konstrukcija un nodroðinâðana pret eroziju, \ t- ventilatoru, filtru un putekïu noòemðanas rîku lietoðana, kas izstrâdâti kopâ ar ATEX noteikumu un kas ir piemçroti atbilstoðiem sertifikâtiem.Lai pçc iespçjas pilnîgâk aizsargâtu pret sprâdzienu, ATEX putekïu nosûkðanas sistçmâm ir vçrts modernizçt, lai dzçstu (dzirksteles un / vai uguns paðâs iekârtâs.