Profilaktiskas parbaudes 4 gadus vecas

Simptomi, ko vçlos, ir atðíirîgi. Samazinâs ìîbonis, pârmçrîgs vâjums, vemðana. Ir ârkârtîgi simptomi, kas saturâ ir piemçroti katrai sievietei. Tas savienojas ar pçdçjiem pçdu un roku pietûkumiem (îpaði vasarâ, smaganu asiòoðanu vai grçmas grûtniecîbas laikâ. Arî tad, ja vidçjâ posmâ viòi neskaitâs uz paðreizçjo punktu: lîdzekïi grçmas ir plaði pieejami, tikai grûtniecîbas kârtîbâ, mçs baidâmies lietot kâdas zâles, atceroties, ka grûtniecîbas centrâlajos mçneðos katra papildu narkotika negatîvi ietekmç veselîgu bçrna attîstîbu. Kâ tikt galâ ar ðo neiespçjamo neçrtîbu ekonomiskâ un droðâ veidâ?

Kâpçc grûtniecîba tik bieþi ir grçmas? Pastâv progesterona vîns, kas endometriju ved uz apaugïotas olas kâzâm, un vçlâk palîdz uzturçt grûtniecîbu. Ðai spçlei vienmçr ir vairâk nekâ kaitîgâ ietekme, proti, kaislîgs sfinkteris, kas aizver muti no barîbas vada uz vçderu. Tas balstâs uz pçdçjo, ka, izmantojot muskuïu relaksâciju, kuòìa saturs (bagâtinâts ar sâlsskâbi un gremoðanas fermentiem, kas parasti jâiet no barîbas vads uz kuòìi un zarnâm, tiek izspiests ar uzlabojoðo dzemdi un dodas atpakaï uz barîbas vadu. Un tagad tâ ir ieinteresçta grçmas, kas dedzina rîklç un aiz krûðu kaula, skâbo rûgto piedevu mutç un daþkârt pat vemðanu.

Lai cînîtos pret grçmas simptomiem grûtniecîbas laikâ, tostarp par to, ka aptiekâ bez receptes ir iespçjams izmantot grçmas, kas ir grçmas. Ir nepiecieðams aplûkot tikai reklâmu vai konsultçties ar farmaceitu, ja jûsu grûtniecei ir iespçjams dziedçt arî kâdu konkrçtu lîdzekli. Un gadîjumâ, ja nevçlaties lietot ðo narkotiku modeli, varat pârbaudît daþus izmçìinâtus mâjas lîdzekïus pret grçmas raðanos. Tâdçjâdi efektîvi samazina ingvera grçmas simptomus (tâtad tikai ingvera cepumu gadîjumâ, ja arî tçjas, kumelîðu, piparmçtru un linsçklu. Ïoti efektîva tehnika ir izòçmums no svaiga, taukaina piena dzerðanas.

Kâ jûs zinât, profilakse ir labâka nekâ ârstçðana, tâpçc sniedziet atgriezenisko saiti par pârtraukðanas sekâm, pretstatâ grçmas attîstîbai:

dzeltens un zils siers,gâzçtie dzçrieni,taukaini, cepti, slikti un stipri çdieni,saldumi,kafija un melnâ tçja,spirts,cigaretes