Perfekcionisms ka to risinat

Es esmu prasîgs klients. Sagatavotie sagatavoðanâs darbi un darbs pie lielâs uzvedîbas uzòçmumos to padara ïoti grûti. Ne tikai cilvçkiem un cilvçkiem ap mani, un, iespçjams, vispirms tiesâ. Jûs arî parâdîjât sevi par perfekcionistu, es gribu to no izmantotajiem instrumentiem - perfekcionismu.

Uzòçmuma dibinâðana pulcçjâs ar daudzâm bailçm un unikâlu ieguldîjumu, un es rûpîgi izvçlçjos savus kolçìus, vietu un instrumentus, kas man vajadzîgi ðajâ jomâ. Kad kolçìis man ieteica uzòçmuma programmu, es par to daudz lasîju, un tad es gribçju to izmçìinât. & Nbsp; Lai pârbaudîtu produktu, ko lejupielâdçju, & nbsp; programma cdn xl demo no raþotâja puses. Viòð bija ïoti pârsteigts. & Nbsp; izrâdîjâs skaistums, ko es meklçju. Programma izpildîja visas manas cerîbas. Es nevarçju gaidît, lai redzçtu, kâ mana tauta un es to atvçrtu, lai attîstîtu uzòçmumu un iekarotu tirgu.Es nespçlos steigâ pieòemt lçmumus. Tirgus ir pilns ar jautâjumiem, kas gatavojas tikt izvçlçtiem cieðâm vajadzîbâm, un pat saðûti "pçc svara", un pçc kâda laika tiek atklâts, ka pastâv faktiska ilûzija. Ka mçs to nenozîmçjâm pilnîgi. Lîguma atstâðana parasti ir problçma. Tâpçc bezmaksas CD-XL demo programmas versija ir sensacionâls jautâjums. Tas palîdz ïoti daudz pieòemt lçmumus. Jûs varat mierîgi, bez laika spiediena, domât par to, tas ir, paðreizçjais var pârstâvçt to, ko es gribu. Es augstu vçrtçju raþotâjus un pârdevçjus, kas sniedz ðâdus risinâjumus. Es domâju, ka tas pats nozîmç viòu integritâti.Ikviens vçlas, lai viòu uzòçmumam bûtu arî vissareþìîtâkâ attîstîba. Jums nav jâgaida pietiekami ilgi, lai efekti bûtu. Tomçr, izvçloties pareizos instrumentus vai programmas - ïoti lielâ mçrâ pçdçjâs atïaujâs.