Pardodana interneta lukas lukka hofman

Neapðaubâmi, arvien vairâk uzòçmçju ir derîbas par pasta pasûtîjumu izsoli, viòi pârvietojas pa internetu. Tas ir arî pârsteidzoði: mçs dzîvojam 21. gadsimtâ, un tîkla sasniedzamîba ir lieliska. Pateicoties tam, tiek pievienots arî tirdzniecîbas iespçju klâsts. Kâ, bet ðajâ formâ tiek veidota informâcija par dârgajâm kasçm - uzòçmçjiem? Kas ir pienâkums piegâdât kvîti? Visbeidzot: kâ jautâjums par kases aparâtu gaida iepriekð minçtajâ kontekstâ? & nbsp; Padomâsim par ðiem jautâjumiem, un mçs centîsimies noteikt svarîgâkos faktus par "tieðsaistes kases aparâtu".

https://valgo-r24.eu/lv/Valgorect - Jaunâkais speciâlists halluks gels!

Noteikumu maiòa, kas 2015. gadâ bija tikpat nozîmîga, pieprasîja daudziem poïu uzòçmçjiem ieviest kases aparâtus kâ daïu no sava darba attîstîbas. Ðeit ir jâuzsver, ka, sazinoties ar tâ dçvçto pasta pasûtîjumu pârdoðanu, likumdevçjs ir saglabâjis, bet ðiem uzòçmçjiem - tiesîbas pacelties no kases aparâta, kas atrodas labâ risinâjumâ. Tomçr, neskatoties uz ðo risinâjumu, jâatceras, ka noteikumi, kas darbojas, cita starpâ, tâ saucamie preèu piegâdçm, uz kurâm neattiecas atbrîvojums.

Tagad turpinâsim nâkamo Finanðu ministra regulu, protams, no 2014. gada 4. novembra. Fotogrâfiju lomâ no sareþìîtâ uzdevuma sistemâtiski glabât ierakstus, izmantojot kases aparâtus, tas neaizstâtu apgrozîjuma robeþu, kas deva vajadzîbu pçc fiskâlâs kases. Lîdz ar to Finanðu ministrija nav atcçlusi no pienâkuma izmantot kases aparâtus visam nodokïu maksâtâjiem, ko apliecina pârdoðana internetâ (un bieþi vien populâri tirdzniecîbas tîkli vienâ tîklâ. Patieðâm, lai no iepriekðminçtâ pârdoðanas veiktu fotoattçlus, izmantojot internetu, ir jâveic labvçlîgi nosacîjumi, un paziòojums ir iekïauts paðâ regulâ, kas ir vçrts apmeklçt.

Tomçr, ja atbrîvojums no kases aparâta pârdoðanas, pârdodot internetu, nav kategoriski jâmaksâ? Pârdodot daþâdus kameru, telekomunikâciju, televîzijas un radio veidus. Risinâjums nav pieejams un pârdodot smarþas. Jautâjumos, kas tieði saistîti ar ðîs sugas materiâliem, uzòçmçjam nekavçjoties jâizsniedz kvîts. Un tâ kâ ir nepiecieðams izsniegt kvîti, ðíiet, ka ir nepiecieðams kases aparâts. Tieðsaistes veikals un kases aparâts - kâ redzat, ka temats ir smags un vispâr nav sareþìîts - bet tas nav tikai paðiem uzòçmçjiem, kas arî pârsteidza ðîs izmaiòas.