Optisko mikroskopu kur nopirkt

Laboratorijas mikroskopi (ko dçvç arî par optiskiem mikroskopiem ir mikroskopiskas ierîces, kas izmanto optiskâs sistçmas izmantoto gaismu kâ novçrotâ objekta palielinâtu attçlu. Mikroskopi parasti ir optisko lçcu kopums, no daþiem lîdz pat desmitiem.

Kur tiek izmantoti mikroskopi?Mûsdienu laboratorijas mikroskopi tiek izmantoti daudzâs zinâtnes jomâs, lai meklçtu daudz mazâkus objektus. Profesionâlos mikroskopus izmanto bioloìiskajâ, bioíîmiskajâ, citoloìiskajâ, hematoloìiskajâ, uroloìiskajâ un dermatoloìiskajâ meklçðanâ, bet klîniskajâs laboratorijâs daþâdâs medicînas iestâdçs. Bioloìijâ, cita starpâ, izmanto laboratorijas mikroskopus. mikrobu pçtîjumos un ðûnu un audu morfoloìijas pârbaudç. Zinâtniskâs disciplînas, kas atbild par ðiem pçtîjumiem, ir mikrobioloìija, histoloìija un citoloìija. Bet íîmijas un fizikas jomâ mikroskopi tiek uzskatîti par kristalogrâfiju vai metalogrâfiju. Ìeologi tos izmanto, lai analizçtu akmeòu bûvniecîbu.

Attçla tuvinâðanaTradicionâlâs laboratorijas mikroskopi, kas izmanto dabisko vai mâkslîgo gaismu optiskajâ savienojumâ (daþreiz saukti arî par gaismas mikroskopiem, tiek izmantoti arî izglîtîbâ kâ palîgizglîtîbas lîdzeklis zinâtnes jomâ. Pârbaudîto objektu personiski pârbauda okulârs vai monitora ekrâns, pateicoties projektora adaptera lietoðanai. Filmas palielinâjuma maksimâlais lielums optiskajos mikroskopos ir nepârprotams, òemot vçrâ objektîva leòíisko izðíirtspçju, kas apvienota ar gaismas viïòa garumu, un objektîva darbîbas precizitâte ir mainîga attçla skaidrîbas rezultâts. Pirmie laboratorijas mikroskopi ïâva desmitkârtîgu palielinâjumu, lai gan modernos optiskos mikroskopos var iegût palielinâjumu, kas pârsniedz tûkstoð reizes.