Operatora bistams darbs

Veselîba un droðîba ir plâni, kurus nevajadzçtu novçrtçt par zemu. Jo îpaði, ja darba vietâ ir îpaðs risks, piemçram, sprâdzienbîstamîbas jomâs. Darba vides un veselîbas aizsardzîbas principu ievçroðana vienmçr ir pamats.

Un pçc tam darbinieks gûs labumu no iespçjas sâkt darbu - darba telpa ir jâuzskata par pietiekami droðu. Iespçjams, ka vissvarîgâkie jautâjumi pçdçjâs domas ir kompetentam dizainerim, kurð uzstâdîðanas plânoðanas laikâ mâjâs iekïaus iekârtas turpmâko mçríi, izmantojamâs vielas veidu un visus darba apstâkïus. Pçc tam tiek izvçlçta atbilstoða apdroðinâðana un aksesuâri, lai optimizçtu vispârçjos apstâkïus un maksimâli likvidçtu aizdegðanâs avotus, kas varçtu rasties no elektriskajâm ierîcçm konkrçtâs zonas diapazonâ.

Vçl viens nepiecieðamais elements, kas pârceïas uz droðîbu, ir brîdinâjuma lîdzekïu izmantoðana. Ðâdu funkciju, cita starpâ, atskaòo skaòas signâlierîces (atðíirîgi skaòas, kas izmanto skaïu, skaidru skaòu, norâdot uz apdraudçjumiem vai traucçjoðâm ierîcçm. Signalizâcijas ierîces raksturîgais troksnis ir veiksmîgs brîdinâjuma lîdzeklis pret apdraudçjumu. Speciâlistu veikalu komplektâ var atrast gan buzzers, gan multi-toòu sirçnas, gan pîkstieni, gan gongi. Ir arî modeïi, kas papildus gaismas signâlam izmanto gaismas risinâjumus - ðajâ gadîjumâ sinhronizçta skaòas un gaismas kombinâcija brîdina par briesmâm.Jâatzîmç arî tas, ka darba devçja jomâs un pienâkumos darbiniekiem ir jânodroðina tehniski vai organizatoriski aizsardzîbas pasâkumi saskaòâ ar darba devçju skaitu.