Nievatowiec un iegade kopiena

Kolposkops, tâpçc ir kamera, kas strâdâ pie ârsta (ar atbilstoðu specializâciju pçtîjumam, kas rçíinâs ar dzemdes kakla redzamîbu un tâs lielumu arî zemu daïu un kanâlu. Spçle ir tâda, ka to vajadzçtu pârbaudît maksts un vulvas ârsts, precîzi tuvinot ðo sistçmu.

Kolposkopija, ja to sauc par iepriekð aprakstîto pçtîjumu, ir pasâkums, kas ïauj pçc daþiem mirkïiem nonâkt pie tâ, kas ir pacietîgs pacientam, profesionâlâku slimîbas diagnozi un ïauj sâkt to pçc iespçjas âtrâk, kad slimîba tiek atklâta. Pateicoties ðâdam pçtîjumam, ir iespçjams atrast un izprast jau iepriekð novçroto vçþa formu, un pçc tam dati ir nekavçjoties jâârstç (un, kad mçs zinâm slimîbu ðajâ gadîjumâ, âtrâka reakcija, izziòas un ârstçðana, jo lielâka iespçja pacientam atgût. Iepriekð aprakstîtais preklîniskais posms ir vçþa stadija, kas ir praktiski ârstçjama simtprocentîgi, ðis pçtîjums ar koloposkopu ir ïoti labs. Tikai kolposkopija ir vçþa noteikðanas âtrums aptuveni astoòdesmit procenti uz augðu, savukârt tâs vçþa noteikðanas citoloìija tiek dota pat septiòdesmit procentiem no tâ efektivitâtes. Tomçr profesionâlie ârsti iesaka apvienot abas ðîs metodes, t.i., citoloìiju un kolposkopiju - tas faktiski izturas pret simts procentiem noteiktîbas ðîs briesmîgâs slimîbas atklâðanâ. Kolposkops, protams, ir saistîts ar rîku, kas iegûst audu gabalu rûpîgâkai pârbaudei. Pateicoties ðim instrumentam, atbilstoðs ârsts var arî aprakstît operâcijas, kas veikta ar vulvas, dzemdes kakla vai maksts, apjomu. Turklât, âtri pçc procedûras, kolposkops var viegli novçrtçt, vai operâcija bija veiksmîga. Vienmçr ir pamata ierobeþojumi, kas pirms pârbaudes ir stingri jâievçro - kâ pierâdîjums daþâm dienâm pirms kolposkopa pârbaudes, jûs nevarat pastâvçt vai veikt ginekoloìiskos izmeklçjumus. Iespçjams, ir kïûdaini atbildçt uz jautâjumu, un tâ beigas, iespçjams, dzîvo "viltotas".