Natrene n matiem

Ðodien, kad Eiropas iespçjas ir atvçrtas un ceïojums uz saistîtajiem lîmeòiem nav saprâtîgi sapòu klasç, ieteicams mâcîties sveðvalodas. Bçrniem bçrnudârzâ jau ir mâcîbas angïu vai spâòu valodâ, un sâkumskolâ ir vajadzîgas angïu valodas vairâkas reizes nedçïâ. Tâdâ veidâ praktiski visi pusaudþi var sazinâties pçdçjâ stilâ. Ir grûti, ka katrs pieauguðais nav tik laimîgs, lai mâcîtos angïu valodu jau agrînâ vecumâ.Daudzi profesionâli meklçtâji domâ, ka angïu valodas apguve palîdzçtu viòiem sasniegt paaugstinâjumu vai vienkârði bûtu brîvdienu ceïojuma laikâ. Taèu laiks, kas vajadzîgs, lai meklçtu valodas kursu, netiks iegâdâts. Lai zinâtne bûtu nolûks, vismaz divas reizes nedçïâ bûtu jâapmeklç nodarbîbas, tomçr aktivitâðu stundas valodu grupâs ir diezgan neelastîgas, un tomçr personai, kas virzâs pârejas reþîmâ, nav atïauts iegût zinâðanas ðâdâ procedûrâ. Tâdâ gadîjumâ, vai strâdâjoðajai personai ir jâatsakâs no sapòiem par iecienîtâko filmu un sçriju skatîðanu oriìinâlâ? Protams, ne.Lielisks projekts ir angïu valodas zinâðanas rûpnîcâ. Kad iet uz to? Lai apgûtu pamatus, ir vçrts iepazît pasniedzçja palîdzîbu (jo îpaði jûs varat nokïût studentâ, sanâksmju stundas var tikt pielâgotas jûsu individuâlajâm iespçjâm vai lûgt aizsargât ìimenes locekli, kas zina vismaz valodas pamatus. Pçc neilga laika jûs varat tikt galâ ar sevi. Protams, lai parâdîtu sveðvalodu, ir nepiecieðama liela apòçmîba un organizâcija. Ir vçrts atrast stundu dienas sistçmâ vismaz trîs-èetras reizes nedçïâ. Ko mâcîties? Internets ir pilns ar bezmaksas materiâliem, tomçr daþi izvçlas mâcîties pçc tçmâm - ðiem cilvçkiem lielisks projekts ir iegâdâties mâcîbu grâmatu un, iespçjams, paplaðinât vârdu krâjumu caur citiem avotiem.Neatkarîga angïu valodas apguve ir veiksmîga programma, îpaði parastajiem cilvçkiem. Tâdâ veidâ jûs varat ietaupît naudu (ko mçs nedarâm uz ceïa, un zinâðanas var veikt jebkurâ izvçlçtajâ laikâ - pat nakts centrâ.

avots: