Modes dovu parole krustvardu miklai

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri plânoja pârbaudît, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta jaunâkajâ elementâ, un viss gâja bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi lçtus un mazus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk pârvietoja gaisîgi, krâsaini maxi svârki no tamborçtâm sams. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar platâm malâm, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas îpaði sagatavota ðai cîòai. Kleita tika nodota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daudzas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. No ðîs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz bçrnu mâjâm. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir piedâvâjuði savus produktus pârdoðanai un kâ pârdoðanas objekts pat apmeklçja konkrçtu rûpnîcu.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks atvçrta uzòçmumiem, kas ðobrîd ir pirms maija. Turklât viòð informçja, ka zîmolam ir atvçrts interneta bizness, kurâ kolekcijas tiek pieòemtas citâdi nekâ stacionâros uzòçmumos.Polijas apìçrbu zîmols ir viens no jûtamâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Viòam ir vairâkas rûpnîcas jebkurâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt daudzos skaistâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi un pçc tam ðis uzòçmums domâ kolekcijas saskaòâ ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pirms veikala atvçrðanas tie, kuri ir gatavi ierasties lielâs rindâs no rîta. Ðîs kolekcijas rodas no ðîs atðíirîgâs dienas.Ðî uzòçmuma ietekme daudzu gadu garumâ ir bijusi ïoti populâra patçrçtâju vidû, kâ rezultâtâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas dod ðo produktu visaugstâko cenu.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Ðèecinâ