Modes dizaineri no parizes

Vecajâ sestdienâ notika vietçjâs apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði saistîtajai sezonai. Starp auditoriju mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais eksponâts bija visstingrâkâ sastâvdaïa, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varam apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras roku drânas. Viòu spçja pamatojas uz pilnîgi skaidriem un labiem audumiem ar veselâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika çrti, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçðanas. Ar viòiem prieks bija izraisîjis arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar rokassomiòâm un izðûtu bikini. Par jaunâm drçbçm dizaineriem piedâvâja sievietçm, cita starpâ, cepurît ar atbilstoðâm apïa malâm, rotâtas ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izrâdes izbeigta skaista kâzu kleita izsole, kas sagatavota îpaði par paðu iespçju. Kleita tika dota personai, kura vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî daþi jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas gûti no mûsdienu izsoles, tiks noteikti kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka zîmols nepârtraukti atbalsta daþâdas labdarîbas un draudzîgas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir saglabâjuði mûsu izsolçs savus produktus, un ðî pârdoðana bija vismaz vienas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija bûs derîbu ðodien maija sâkumâ. Turklât viòð teica, ka vârds apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ bûtu acîmredzamas kolekcijas, kas nav stacionârâs veikali.Galu galâ mûsu paðu apìçrbu kompânija ir vçl viens no bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visos reìionos ir vairâkas rûpnîcas. Ðajâ darbâ strâdâ vairâki tûkstoði darbinieku, jo îpaði daudzi no labâkajiem krâjçjiem, drçbniekiem un arhitektiem. Katru reizi un pçc tam ðis nosaukums raksta kolekcijas, vienojoties ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðajâs kolekcijâs ir tik daudz zinâmu, ka pat pirms veikala atvçrðanas viòi ir gatavi nelielâ rindâ no ïoti agra rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes produkti no daudziem gadiem âtri tiek galâ ar lielu auditoriju, arî beigâs, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi neminçt daudzâs atlîdzîbas, ko viòa ir guvusi, un kuri apgalvo, ka lîdzekïi ir visaugstâko vçrtîbu.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Visefektīvākais līdzeklis, lai zaudēt svaru

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçja apìçrba apìçrbs