Metaluriija un lietuve

Paðlaik metalurìija ir daïa no plastmasas veidoðanas procesiem un lieðanas, bet arî koncentrçjas uz makroekonomikas struktûru izpçti. Ðajâ ziòâ parasti tiek veidoti metallogrâfisko mikroskopu pçtîjumi.

Mikroskopija ir daïa, kas parâdîjâs pirms daþiem simtiem gadiem. Un tikai salîdzinoði jauni no cita veida mikroskopi sâka iet cauri metalurìijai. Ðodienas posmos tie ir nepiecieðami grâmatas ar inþeniertehniskajiem produktiem laikâ. Ðobrîd ðajâ jomâ ir ïoti populâri metalogrâfiskie mikroskopi, kurus cita starpâ izmanto, lai meklçtu metâla defektus vai to sasniegumus. Tâ ir tâda pati attçlveidoðanas metode, kas notiek uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi, cita starpâ, ietver elektronu mikroskopus, kurus viòi pçrk, lai analizçtu atomu plâksnes un gaismas mikroskopus, kam raksturîgs mazâks palielinâjums. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðîs ierîces, ir îpaði svarîgi, jo, pateicoties tam, mçs varam atrast jaunu mikrokrâsa metodi dokumentâ vai to sâkumâ. Ir iespçjams aprçíinât fâzes proporciju un papildus noteikt atseviðías fâzes. Pateicoties tam, mçs varam arî novçrtçt ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus svarîgâkus elementus metalurìijas jomâ. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïaus konkrçtam materiâla struktûras novçrojumam, pateicoties kam mçs varam novçrst daudzas nevçlamas neveiksmes.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ïoti svarîga, jo pateicoties tam mçs varam âtri noteikt materiâla defektus. Tomçr, lai ðâds aprîkojums bûtu grûti atbalstâms. Paðreizçjâ iemesla dçï testus drîkst veikt tikai kvalificçtas personas.