Metalografiskais mikroskops

Tiem, kas nemaksâ ar Nodokïu biroju caur kases aparâtu, servisa grâmata nebûs svarîgâka. Bet tie, kas nolemj kïût par vatowcami, vai nu piedâvât produktus un sniegt pakalpojumus, atzîmçjot tos ar fiskâlo kases aparâtu kâ nerezidentu, glabâs ðâdu grâmatu noteiktâ vietâ. Ir jâdomâ par to, ka kases servisa grâmatas zaudçðana var radît nopietnas sekas ieguldîtâjam. Îpaði un viòi gûs labumu nozîmç, kad uzòçmçjs mçìinâs noslçpt ðo iespçju gan pakalpojumu uzòçmumâ, gan tad, kad tas ir Nodokïu birojâ.

Servisa grâmata ir nepiecieðama, jo tajâ ierakstîti visi festivâlu un aprûpes veidi. Tieðsaistes tîmekïa vietnes tekstâ tieðâm ir tas, ka Nodokïu biroja pârstâvis var izlemt, vai uzòçmçjs ir pareizi reìistrçjis ierakstus. Tâtad, ja runa ir par pazuðanu vai pakalpojumu grâmatas iznîcinâðanu, nevilcinieties paziòot par to birojam. Jûs ne tikai reìistrçjat faktu, ka grâmata ir pazaudçta, bet arî norâdiet, kâ tâ pçdçjo reizi nâca. Tomçr tas nav beidzies pienâkumiem, kas uzòçmçjam jâatceras ðâdâ situâcijâ.

Svarîgi ir arî tas, ka pçc zaudçjumu paziòoðanas birojam zvaniet uzòçmumam kases aparâtu, jaunu filtru, kas veic apkalpoðanu un kases aparâta pârskatîðanu. Viòas vîrs dos mums dublikâtu. Jâatzîmç, ka ðâdam uzòçmumam ir pienâkums izdot grâmatas rezerves kopiju. Un, ja gadu gaitâ jums ir daþâdu pakalpojumu uzòçmumu pakalpojumi, jums ir jâbût pçdçjam, lai grâmatas dublikâtam varçtu bût trûkumi. Tâdâ veidâ ir jâglabâ ðis reìistrs tâ, lai tas vienmçr tiktu uzskatîts par sevi noteiktâ vietâ, to vispâr nevarçtu nozagt un tas nav pieejams visiem.

Gadîjumâ, ja Nodokïu biroja pârstâvis konstatç, ka dublikâtâ ir kâdi pârkâpumi, to var uzskatît vismaz par nepiecieðamîbu atgriezt kases aparâta iegâdei pieðíirto koncesiju. Turklât, ja pats uzòçmçjs pats nolçmis ar PVN maksâtâja statusu nokârtot, pçc ðâda gadîjuma tas notika tâ, ka tas prasîtu atkâpðanos no ðâda veida uzskaites.