Mati 50

Mans brâïameita ir ïoti vajadzîgs matiem, jûs varat strâdât viòai stundas un iztîrît ar matiem. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatâs perfekts, viòa piecas reizes var uzlabot vienu pîti, katru reizi, kad viòa uzliek matus, loki vai piespieþ matus. Ïoti dârgie skolas ðovi un sagatavoðanâs viòiem. Viòas jaunâ loma kâ ïaunprâtîgas princeses ir veca un vienkârða, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Pirmkârt, viòas mâte sajauca viòus ar daþiem pinumiem ar tiem piesaistîtâm lentçm. Vçlâk ðî skaista meitene teica nç, nç, un vçl nekad. Es slçdzçs izskatîðos labâk, un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes, kad tâs modelç. Viòa izskatîjâs lieliski kâ îsta princese. Bet, kad viòa palika pie aristokrâtiem, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neskatoties ar paðreizçjo, aptuveni divas stundas ir pagâjuðas no komponçðanas sâkuma lîdz mâkslai. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja ideju, bet viòas stilâ tâ skançja gandrîz kâ "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros tâdâ veidâ kâ princese, kas ir viòas vergs". Viòa sev jautâja jaunu frizûru, saplçsa matus vaïçju koku sejâs. Par laimi, kâ mçs jau iepriekð teicâm, tagad mums ir zinâðanas par to, kâ viòas matus atpakaï, tad pçdçjais gâja pilnîgi nevainojami. Viòas mâte no manas puses un no cita brîþa bija gatava.

Pârbaudiet, kur nopirkt matadatas