Madinu elektriska aizsardziba

Motion FreeMotion Free Unikāls balzāms kopīgu problēmu risināšanai

Katram uzòçmumam ir jâatceras par mûsu viesu droðîbu. Konkrçti, tâ izturas pret uzòçmumiem, kas izstrâdâ smagus materiâlus no mûsu darba. Veselîbai un to cilvçku rîcîbai, kas staigâ ðâdos apstâkïos, darba devçjam ir jâbût ârkârtîgi aizsargâtam.

"Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija noteikumi attiecîbâ uz obligâtajâm prasîbâm attiecîbâ uz uzticîbu un higiçnu darba vietâ, kâ arî sprâdzienbîstamas vides iespçja darbavietâ" liek darba devçjam izstrâdât sprâdziendroðîbas dokumentu. Tas attiecas tikai uz uzòçmumiem, kuros ir uzliesmojoði materiâli, kas var radît sprâdzienbîstamu vidi ar gaisu. Ðâdas vielas var ietvert arî ðíidrumus, gâzes un smalki sadalîtas cietvielas, tas ir, putekïus.

Izmantojot bîstamas, uzliesmojoðas vielas, kas ir pakïautas darba òçmçjiem, ir iesaistîtas bîstamas bîstamas telpas. Ja tie jau ir norâdîti, lûdzu, skatiet ievadâ minçtos ministra noteikumus.

Tâ vada, kâdus materiâlus darba devçjam vajadzçtu darît. Noteikumu 4.4. Punktâ teikts, ka tas rada visu riska novçrtçjumu, kas ir vienots ar sprâdzienbîstamas vides iespçju darba jomâ. Tâtad ir tâ sauktais "riska novçrtçjums", kas cita starpâ rada citus elementus: \ t

a sprâdzienbîstamas vides varbûtîba, \ tb iespçjamo sprâdzienbîstamas vides raðanâs laiku, \ tc varbûtîba, ka aizdegðanâs avoti, piemçram, elektrostatiskâ izlâde, bûs pieejami un aktivizçti;d iekârtas, vielas un maisîjumus, ko izmanto darba devçjs, \ tprocesus, kas notiek starp tiem un to mijiedarbîbu, \ te iespçjamâ sprâdziena ietekmes paredzamais lielums.

Ir svarîgi òemt vçrâ blakus esoðâs telpas, kas var dzîvot vienâ virzienâ ar sprâdzienbîstamâm telpâm, pat caur ventilâciju. Bîstamîbas formâ tie nebûs çrti.

Pçc pilnîga riska novçrtçjuma pabeigðanas darba devçjam saskaòâ ar regulas 7.1. Pantu ir pienâkums sagatavot arî sprâdzienbîstamîbas dokumentu.

Sprâdzienbîstamîbas dokuments bûtu jâsaista ar daþâm lielâm daïâm, tajâ jâiekïauj lietu saraksts un darba devçja deklarâcija par tajâ esoðajâm personâm. Dokumenta galvenie elementi ir: iespçjamo sprâdzienbîstamo atmosfçru un aizdegðanâs avotu saraksts, sprâdzienu novçrðanas pasâkumu apraksts, informâcija par dokumentu atjauninâðanas datumiem, degoðu materiâlu apraksts, sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums, iespçjamie sprâdziena scenâriji un papildu apliecinoðie dokumenti. Sprâdziendroðîbas dokumentam jâbût arî grafikas un objektu plâniem.

Galu galâ ir vçrts piesaistît speciâlistus ar pienâcîgi sagatavotu dokumentâciju. Tomçr tipu veids un veselîba ir vissvarîgâkais, un ir vçrts izmantot garantiju, ka esam veikuði labu riska novçrtçjumu.