Kielce modes skate

Sestdien ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri pieprasîja pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði attiecîgajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs darbojâs visstingrâkajâ tçmâ, un viss beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To funkcija tika izmantota tikai ikdienas un labiem audumiem ar intensîvâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Starp tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja sievietçm austi cepures ar visiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaista kâzu kleita, kas îpaði sagatavota svarîgam notikumam. Kleita tika izmaksâta personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîtas vairâkas drçbes no vissvarîgâkâs kolekcijas. Ieòçmumi no ðî pârdoðanas tiks izbeigti vietçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un funkcionâlas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir pieðíîruði savas preces izsolç, un, ja izsoles priekðmets bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ bûtu populâras kolekcijas, kas nav stacionârâs kolekcijas.Polijas apìçrbu kompânija ir viens no jûtamâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ reìionâ. Pasaulç ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tostarp lielâkâ daïa no visefektîvâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Ikreiz un pçc tam uzòçmums raksta kolekcijas koalîcijâ ar svarîgiem poïu dizaineriem. Ðajâs kolekcijâs ir tik liels panâkumu lîmenis, ka pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau no rîta sâkas rîtâ, sâkas rîtâ. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Ðîs iestâdes materiâli daudzu gadu garumâ ir lieliski atpazîstami gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir sasniegusi, un kas atzîst, ka peïòa ir visaugstâkâ.

Fresh Fingers

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs kosmçtikas apìçrbs