Kases tiedsaistes spcle

Uzòçmçji, galvenokârt uzòçmumu îpaðnieki un apkalpoðanas vietas, sâk novçrtçt kases aparâtus! Ðâdi çdieni ir lieliski piemçroti korporâcijai. Kas ir, kases aparâtu cenas kïûst daudz konkurçtspçjîgâkas. Tomçr rodas jautâjums, kâdu konkrçto modeli izvçlçties?

Lçmums noteikti nav viegls, jo îpaði tâpçc, ka tirgus ðûpojas. Mçs varam izvçlçties lielâkas, mazâkas, mobilas formas. Tâs ir arî ïoti modernas un arî tipiskas. Daþos ir daudz labierîcîbu, citi mazâk. Izvçle, îpaði iesâcçju uzòçmçjam, var bût ïoti sareþìîta.

Pirmâm kârtâm, lai novçrtçtu mûsu vajadzîbas. Ja mums ir ideja ceïot jûdzes, meklçjot klientu, mums noteikti bûs nepiecieðams mobilais kases aparâts ar tîru elektroapgâdi. Zemos dzîvokïos, kur katrs kvadrâtmetrs pastâv ar piemaksu, tâ atradîs ierobeþotu, kompaktu kases aparâtu. Speciâlisti no daïâm îsi sacîja: vispirms ir jânovçrtç, kas mûsu uzòçmumam bûs jâdara tâ, ko mçs varam atïauties. & Nbsp; Wieliczka kases aparâti ir arî izplatîtâjs un pilnvarots serviss, kas arî fiskâlo konkrçtu ierîci.

Ðajâ darbîbâ tomçr jâatzîmç, ka kases aparâta iegâde ir tikai sâkums. Visâm ierîcçm, kâ teikts Polijas tiesîbu aktos, jâievçro Valsts kases nosaukums. Ziòoðana par kases aparâtu nav tik sareþìîta, bet prasa, lai mçs apmeklçtu biroju (daþreiz pat divas reizes, turklât katrai ierîcei jâzina fiskalizâcijas process, tas ir, uzòemðana mçríim un tâs atmiòas atvçrðana. Mums nav jâuztraucas par ðo pçdçjo elementu, jo pilnvarotâ dienesta darbinieks ir atbildîgs par fiskalizâciju.

Ja mçs sâkam izmantot kases aparâtu, mçs nevaram aizmirst par saviem pienâkumiem, kas netieði izriet no tâ. Ikviens vçlas veikt ikdienas un ikmçneða fiskâlo pârskatu. Tas ir nekas cits kâ kompensâciju summa, norâdot nodokïus. Ðâdi ziòojumi tiek iesniegti pçc darba dienas vai otrâs dienas beigâm (tomçr pirms pçdçjâs dienas pirmâs pârdoðanas.

Visiem ðiem pienâkumiem seko kases aparâta pârskatîðana, kurai kopâ ar pieòçmumu ir jâievçro jebkura ðâda ierîce. Kâzâm jaunâkie modeïi atgâdina mums par nâkamo pârskata datumu.