Kases aparats

19. gadsimtâ James Jacob Ritty atradis kases aparâtu, lai kontrolçtu jûsu krogu darbiniekus. Viòam bija vairâkas telpas Deitonâ (mums bija arî slaveni vietçjie mafiozi, bet tâ ir problçma atseviðíam stâstam. Viòð bija efektîvs darbinieks, un viòam tas nepatika, kad viòð viòu apgrûtinâja. Kas mums patîk? Daþos elementos izgaismota spuldze un lçkât uz plâna bûvçt jaunu ierîci.

Ðis çdiens revolucionizçja tirdzniecîbu, lai gan pirmie eksemplâri nebija lîdzîgi elektroniskajiem kases aparâtiem, jo tie bija no modinâtâja un atvilktnes, un darîjuma laikâ bija skaïa skaòa. Izgudrotâjs pçc ierîces patentçðanas izveidoja nelielu rûpnîcu ar savu draugu, kurð savu vârdu pazina visâ pasaulç. Lai gan ðodien, daþi cilvçki asociç Ritty nosaukumu mâkslâ, savukârt interneta kartçs, kas veltîtas fiskâlajiem printeriem, ir svarîgi atrast bez problçmâm.Svarîga vai maza fiskâlâ summa? Izvçle vçlas no vajadzîbâm!Ðie kases aparâti tiek ieskaitîti:- ECR kases aparâti (elektroniskie kases aparâti - neatgûstami, ar mazâk RAM, bez paplaðinâðanas iespçjas. Ierobeþotâ RAM atmiòa nozîmç, ka pçc daþiem gadiem ierîce var tikt mainîta, lai gan tâ tiek izmantota retâk, tas ilgs.- POS kases aparâti - tâ sauktie datoru kases aparâti - ar plaðâku RAM, ar iespçju nomainît elementus un palielinât saturu.ECR kases aparâtu vidû varam sniegt:- pârnçsâjamie kases aparâti - praktiskas un nelielas fiskâlâs summas elzab mini e ideâli piemçrotas mazajiem uzòçmçjiem âra pasâkumu laikâ- vienas sçdvietas kases aparâti, kas ir bagâti ar tirdzniecîbas vietâm un veikaliem to mazâ izmçra dçï, ar iespçju savienot svarus un kodu lasîtâjus ar datoru, ir noderîgi arî sliekðòa tirdzniecîbâ;- sistçmas kases aparâti - piemçroti lielâkiem veikaliem, kas spçj izpildît otro maksâjumu terminâïus, kases aparâtus un noliktavas programmu. Ir daudz daþâdu darbu, piemçram, maksâjums par rçíiniem un mobilo telefonu papildinâjumu pârdoðana.