Kases aparats un rciins

Ðodien daudzi poïi strâdâ ârzemçs, tâpçc ir vajadzîgi dokumenti, kas tulkoti angïu valodâ. Joprojâm daudzi Polijas ârstniecîbas uzòçmumi globâlajâ vidç vçlas lasîtâjiem uzrâdît savu CV sveðvalodâ, it îpaði angïu valodâ. Polijâ gandrîz nevienam, kas vçlas darît, ir profesionâli tulkoti darbâ pieòemðanas dokumenti. Tâpçc ir svarîgi CV uzticçt speciâlistam.

Fresh FingersFresh Fingers - Piedzīvojošs komplekss sportista kājām un nagiem!

Jo îpaði Polijâ mçs paði rakstâm CV vai pavadvçstuli, reti mçs izmantojam ðo izpratni, kas specializçjas cilvçkresursu jomâ. Tomçr bieþi ir kïûda, kas mums izmaksâ potenciâlâ darba zaudçðanu. Lai gan mçs runâjam angïu valodâ komunikatîvajâ periodâ, mçs nerunâjam par îpaðu, specializçtu vârdnîcu, kas bieþi parâdâs darbâ pieòemðanas tekstos. Lai gan mums tiek dota iespçja, ka mçs rakstâm labi, frâzes, ko mçs lietojam dzimtâ valoda, slikti, mâkslîgi skan, nepareizi tulkotais teksts nekavçjoties tiek ievietots acîs, jo persona, kurai ir dzimtâ valoda no dzimðanas, nekad to îsti nesaka. Lîdz pçdçjam ir jâdomâ par atbilstoðu lingvistisko, gramatisko vai stilistisko sintaksi.Diemþçl ir ïoti grûti iegâdâties valodu prasmju lîmeni, kas ïauj rakstît savu CV sveðâ stilâ. Darba devçji apstiprina, ka vçstules, ko viòi saòem angïu valodâ, ir pilns ar kïûdâm, trûkst pareizrakstîbas, gramatiskâs kïûdas, pârceïot poïu teikumu struktûras drukâðanai. Protams, Pole ðâdai atsâkðanai bûs redzama, jo, protams, mâcîðanâs, kâ mçs darâm poïu valodâ, bet dzimtâ angïu valoda var radît diezgan maz problçmu. Tâpçc viòð acîmredzot padara viòa darbu sliktâku darbâ pieòemðanas laikâ un daþreiz pat nosaka viòa neveiksmi.Îpaðu apmulsumu izraisa kïûdas CV, ja mçs esam iesaistîjuðies uzlabotas valodu prasmes valodu grupâ. Daudz nabadzîbas, ja kâdâ noteiktâ vietâ citas valodas zinâðanas mums nebûs nepiecieðamas pastâvîgâ darbâ. Sliktâk, ja tâ pastâv tikai no galvenajâm prasîbâm, kas jâpieòem konkrçtai vietai, kaut kas, ko mçs spçlçsim katru dienu mûsu nepârtrauktâ darbâ. Tad kïûdas CV noteikti bûs diskvalificçjoðas. Ir vçrts ieguldît îpaðâ CV tulkoðanâ.

avots: