Kases aparats ka zioot

Ievieðot jaunas ierobeþojoðas prasîbas attiecîbâ uz kases aparâtiem, mazajiem uzòçmumiem ir pienâkums tos sniegt. Visi uzòçmumi, kuru gada ienâkumi pârsniedz 20 000 PLN ir jâreìistrçjas fiskâlajâ ierîcç.

Veiksmîgi, kad darbîba tika uzsâkta gada kârtîbâ, monetârais limits, no kura tiek atteikts no grâmatvedîbas uzskaites, izmantojot finanðu biroju, tiek aprçíinâts proporcionâli visa gada darba apjomam.Pçdçjâ gadîjumâ lielâkâ daïa mazo biroju ir spiesti izmantot kases aparâtus. Ðâdos gadîjumos joprojâm nav iespçjams iegâdâties lielus, sareþìîtus kases aparâtus, jo ðâdu uzòçmumu îpaðnieki meklç uzkrâjumus katrâ posmâ. Krakovas fiskâlie kases aparâti piedâvâ produktus, kas îpaði paredzçti vietçjiem uzòçmçjiem. Ðajâ periodâ ieguldîtâjam ir jâatbild par testu, ko viòð pieprasa no finanðu iestâdes un kâdos nolûkos ðis kases aparâts tiks izmantots. Ðâdu summu piedâvâjums ir pat plaðs. Uzòçmuma îpaðnieka rîcîbâ ir tas, ko vçlas. Ðâdus kases aparâtus raksturo vidçja jauda un daþas mazâkas funkcijas. Cenas svârstâs no vairâkiem simtiem zlotu lîdz aptuveni pusotram tûkstoðam. Tos var aplûkot portatîvajâ kasç, ko var pârdot pârdoðanas apstâkïos noteiktâ telpâ, kur pârdevçjam ir pastâvîgi jâpârvietojas, turpretî ir tâdi, kas tiek izmantoti lietoðanas vietâs vietâs, kur ðâdu summu var noteikt. Pirmajâ gadîjumâ raþotâjs bieþi sniedz minimâlo temperatûru, kâdâ kase var veikt, jo to ne vienmçr var izmantot ïoti svarîgos salnâs. Turklât ðâdos kases aparâtos lietus gadîjumâ ir ûdensnecaurlaidîgas tastatûras.

Kases aparâts jaunajiem uzòçmçjiem ir ierobeþots. Tâpat kâ visi kases aparâti, tas izveido kvîðu èekus, kas jâiekïauj iesniegðanas plânâ ar nodokïu nosaukumu. Elektroniskâs kopijas ir plaði pieòemtas, lai panâktu mazâkâs, tâdçjâdi kases aparâta izmçrs ir kompakts. Âtrâkâ kopsummâ ir vairâk iespçju drukât dublikâtu uz cita papîra ruïïa.

Ðâdos kases aparâtos ir arî funkciju pogas iespçja saglabât preèu bâzi. Arî sareþìîtâkus kases aparâtus var integrçt ar datoru, savienot svîtrkodu lasîtâjus vai elektroniskos svarus. Turklât ir iespçjams integrçt kases aparâtu arî maksâjumu terminâlî. Pateicoties visâm ðîm iespçjâm, pat mazie uzòçmumi spçj ïaut sevi pareizi glabât pârdoðanas datus.