Kases aparats bez maksas

Kas jauns paðreizçjâ versijâ Novitus kases ir obligâta cilvçkiem, kas vada savu uzòçmçjdarbîbu, un to pieplûdums pârsniedza Finanðu ministrijas norâdîtâs vçrtîbas.

Dienas laikâ visi klienta iegâdâtie produkti ir jâizsniedz ar kvîti, kas ir pircçja sûdzîbas cçlonis, un personai, kas rada saimniecisko darbîbu, ir likums iesniegt nodokïu iestâdei.

Lai to sagatavotu, ir nepiecieðams izdrukât ikmçneða fiskâlos pârskatus un ikmçneða fiskâlos pârskatus. Fiskâlais pârskats (vai tas pats ikdienas vai ikmçneða ir kases aparâta izdrukâts teksts, kuram ir tâdi dati kâ datplûsma un nodokïu likmes noteiktâ brîdî (dienâ vai mçnesî, norâdot konkrçtas nodokïu likmes un atbrîvojumu no pârdoðanas. Ðâda apraksta mçríis ir parâdît ikdienas vai mçneða bruto ienâkumus, minot daþâdas PVN likmes.

Kad drukât kases pârskatus?

Kâ jau tika minçts iepriekð, ir divi fiskâlie ziòojumi: katru dienu un mçnesi. Tâ kâ vârdi paði norâda kases aparâta pârskatus, tâ rezultâti tiek sniegti katru dienu un reizi mçnesî.

Ðíiet, ka ikdienas fiskâlais ziòojums tiek pârdots noteiktâ dienâ, lîdz tâs beigâm vai lîdz plkst. Vçlâk to var izdrukât arî pirms pirmâ darîjuma nâkamajâ dienâ. Tomçr ir jâbût pçdçjam, lai izdruka pçc 24:00 tagad saturçtu citu datumu. Ikdienas fiskâlajâ pârskatâ tiks parâdîta kopçjâ summa, par kuru ðîs acîmredzamâs dienas sekas tika pârdotas.

Nodokïu biroja pienâkums un ikmçneða fiskâlie pârskati. Ikmçneða fiskâlajos pârskatos jâstrâdâ mçneða aizmugurç lîdz pusnaktij, pirms pirmâs pârdoðanas otrajâ dienâ, kas sâkas nâkamajâ mçnesî. Mçneða pârskats ir materiâls, kas izdots kasç, kas mâca visus iepriekð izdrukâtos ikdienas ziòojumus. Ðâds pârskats parâda mums kopsavilkumu par konkrçtâ mçneða rezultâtiem. Ikmçneða atskaite tiek organizçta tikai reizi mçnesî.

Ja ikdienas vai ikmçneða pârskats tiek veikts pçc pusnakts, un pirms pirmâs pârdoðanas un ziòojumâ ir vçl viens laiks, nekas nav nervozs, jo nav nepiecieðams iesniegt risinâjumus ðajâ situâcijâ.