Kases aparati un pardodana uzocmumiem

Ikviens, kas dodas strâdât ar tirdzniecîbu, arî jautâ par kases aparâtiem. Vai ir kâda jçga? Vai es vçlos atcerçties ðo summu? Tiklîdz jûsu ðaubas ir atrisinâtas un mçs zinâm, ka mums ir jâbût ðâdai summai - rodas vçl viens jautâjums. Kâda veida nauda man bûs piemçrota. Mçs sâkam meklçt internetâ. Un mçs pazîstam mazâk un mazâk.Es arî sâku ðâdâ veidâ. Es saskâros ar ðâdu dilemmu papildus tam, ko es lasîju, jo vairâk es to zinâju. Es jautâju speciâlistam un viss bija skaidrs.

Es uzzinâju, ka visiem kases aparâtiem ir divi numuri. Sam ir kases aparâta unikâlais numurs. Tâtad ierîcei ir pieðíirts punkts, kas fiskâlâs atmiòas laikâ nonâcis fiskâlajâ atmiòâ. Otrais numurs ir reìistrâcijas punkts. tajâ paðâ laikâ tas ir kompetentâ Nodokïu biroja pieðíirtais numurs. Reìistrâcijas numurs ir pastâvîgi jâpiemçro mûsu fiskâlajam çdienam un ierîcei, kas ierakstîta grâmatâ. Es jau zinâju, kur no cita numura. Ðodienas vienîgâ veidâ es uzzinâju, kâds rîks man bûs labâkais. & Nbsp; & nbsp; novitus mazais plus ir izrâdîjies vieglâkais un efektîvâkais. & nbsp; Es biju ïoti laimîgs. Tâ mierîgi izpildîja visas manas cerîbas. Manam uzòçmumam bija nepiecieðama fiskâla ierîce, & nbsp; kuru tâ varçja savienot ar citiem elementiem. Tas parâdîtu, ka man bija nevajadzîgi nobijies, ka es nezinu, ko nopirkt naudu. Es nopirku trauku un uzreiz pârbaudîju unikâlo kases numuru. Tad es atzîmçju reìistrâcijas numuru. Mans kases aparâts bija gatavs raþoðanai. Lai trençtu komandu, bija nepiecieðams laiks, nekâ es gaidîju. Laba nauda nozîmç, ka tâ tiek raþota tâ, it kâ "intuitîvi", ka man nav nekâdas sareþìîtas. Kad draugs ieradâs pie manis un man jautâja, kâ es zinâju, ko nopirkt naudu, viòa varçja tikai smaidît. Viòa bija gandrîz kases aparâtu speciâliste. Ðodien es zinu, ka, samaksâjot ðâdu summu internetâ, mçs saòemsim arî profesionâlus padomus un atbildes uz jautâjumiem, kas mûs apgrûtina.Viss, kas ir jauns, mums ir labs "traucçjoðs". Taèu ðâdu tehnisku izmaiòu novçrtçjums var dot lielu prieku. Ja mums ir kaut kas vajadzîgs - nebaidieties.