Kases aparati tradicionala tirdznieciba

Fiskâlâs ierîces parasti koncentrçjas uz gariem veikalu vai lielveikalu tîkliem, kuros viòu klâtbûtne ir diezgan nepiecieðama. Tikmçr pârdoðana ar lîdzdalîbu ðobrîd notiek pilnîgi citâs vietâs, piemçram, mazâ, mâjas veikalâ vai tirgû. Ðâdos gadîjumos ir iespçjams, ka trauks patieðâm ir daudz vietas maðînai, un tâpçc tur tiek kontrolçts portatîvais kases aparâts.

Mobilais naudas kaste novitus deon ir ïoti piemçrota, zema izmçra iekârta, kas padara to praktiski visur. Reâlâ gadîjumâ daþi dizainparaugi var tikt izdalîti makâ vai lielâkâ kabatâ. Turklât tie ir ïoti dabiski, tâpçc to pârvietoðana no lauka uz nozîmi nav nekâda problçma. Ðâdâ veidâ ir svarîgi strâdât arî mâjâs, ja nepiecieðams (piemçram, vairâkas stundas. Pirkt ðo metodi ierîce neattiecas arî uz pârdoðanu augstas izmaksas (daþreiz cena var bût tikai 600 PLN.

Portatîvais kases aparâts ir ideâli piemçrots lasîðanai ïoti sareþìîtos apstâkïos, jo ir vairâki ârkârtas gadîjumi, bet jo noturîgâki ir pçkðòi laika apstâkïu izmaiòas vai liela netîrumu un putekïu uzkrâðanâs. Papildu portatîvâs kases aparâta priekðrocîba ir lietoðanas çrtums. Ðiem çdieniem ir iespçjama neliela tastatûra, balstoties uz desmit âtrâs apkalpoðanas taustiòiem. Ðî iemesla dçï nevienam nevajadzçtu attîstît pârâk garas individuâlas darbîbas, kas veiktas produkta pârdoðanas laikâ. Papîra ruïïu apmaiòas procedûra ir vienlîdz populâra. Tâdçï tas noteikti uzlabos pârdevçja darbu, un tas nebûs noderîgs nepacietîgiem klientiem, kuri izskatâs kâ konts.

Protams, jums ir jâapzinâs paðreizçjais, ka portatîvais kases aparâts bez piekïuves spçkam ir drukât tikai noteiktu skaitu ieòçmumu. Tomçr ir vçrts atzîmçt, ka lielâkajai daïai mûsdienu mobilo spçïu kazino ir pieejams auto lâdçtâjs, tâpçc ceïojuma laikâ varat droði uzlâdçt baterijas. Mobilâ ierîce var bût vieta, kurâ var ievadît lîdz pat diviem tûkstoðiem kodu, tâpçc tie tiks pârsûtîti uz vietçjiem pârtikas preèu veikaliem ar lielu sortimentu.

Pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces tiek pieðíirtas tiem, kam nav pârâk liels apgrozîjums.