Kases aparati regulai 2015

http://kankusta-duo.shop/lv/

Kases aparâts, kas pazîstams kâ kases aparâts, tâpat kâ automaðîna, ir regulâri jâpârskata. Taèu ðajâ sakarâ apspriestais pârskats ir jâsagatavo ne vçlâk kâ divus gadus pçc nesen veiktâs pârskatîðanas vai fiskalizâcijas. & Nbsp; Krakovas cenas kases svârstîbu pârskats svârstâs no PLN 100 lîdz PLN 200 ar pârvietoðanos.

Pienâkums pârskatît kases aparâtu nâk no pareizajiem tiesîbu aktiem. Finanðu kasieru pârskata divu gadu perioda juridiskais pamats ir § 7. 1 punkts 6 kopâ no 16.panta pirmâs daïas. Finanðu ministra 2008. gada 28. novembra nolikuma 1. Punkts bûtîbâ attiecas uz kases aparâtu izmantoðanas nosacîjumiem. Saskaòâ ar pieòçmumu un jo îpaði saskaòâ ar Kriminâlkodeksa 61. panta 3. punktu kases pârbauþu neizpilde vai savlaicîga izpilde ir uzskatâma par grâmatas nepareizu turçðanu un draud sodît par nodokïu pârkâpumu. Tomçr lçtâka iespçja ik pçc diviem gadiem ir to veidot katru gadu. Sniedzot pârskatu par kases aparâtiem, jums ir jânorâda arî pareizais brîdis, kas veidots, pamatojoties uz nodokïu kodeksu. Kopâ ar mâkslu. Ðâ likuma 12.panta 3.punkts, mçneði zinâmi datumi beidzas ar dienas pçdçjo mçnesi, kas garantç datuma pirmo dienu, un, ja ðajâ mçnesî nav ðâda datuma - iepriekðçjâ mçneða dienâ.

Pienâkums uzraudzît kases aparâta pârbaudes datumu ir personai, kas izmanto aplûkoto kases aparâtu. Îpaðniekam jâinformç servisa tehniíis par nepiecieðamîbu izveidot ðâdu pârskatu divu gadu laikâ pçc ðîs pârbaudes. Skaidras naudas kases darbiniekam 5 dienu laikâ no fiskâlâ kasiera paziòojuma dienas jâveic kases aparâta obligâtâ tehniskâ pârbaude (rîkojuma 31. pants, bûtîbâ kases aparâti.

Kases aparâta tehniskâ stâvokïa apskatei vispirms jâpârbauda: visu pârbaudâmo plombu stâvoklis, mâjokïa stâvoklis, fiskâlo dokumentu lasâmîba, darba programma, darbîbas pareizîba, atmiòas stâvoklis un bateriju stâvoklis.Beidzot izvairîties no nodokïu biroja sodiem, nodokïu maksâtâjam jâpârbauda kases aparâta pârbaudes datumi.