Kases aparata iegade 2014

Vairâk nekâ viens uzòçmçjs, kam ir pienâkums tirgot kases aparâtu, jautâ, kâdu aprîkojumu izvçlçties. Cita veida kases aparâti tirgû ir vienkârði. Ðâdas ðaubas skar vairâk par to, kâdi parametri bûtu jâòem vçrâ, lai izvçlçtâ izvçle bûtu tikpat izdevîga.Nepçrciet iepirkties, nezinot neko par biïeðu kasçm. Daudzâs tîmekïa vietnçs varat lasît par kases aparâtu raksturu un viòu dzîvi.

Kases veidiZemas cenas ierîces piedâvâ daþâdas iespçjas, un to lielums ir atkarîgs no tâ, vai mçs veidosimies ar erc vai pos. Ðie citi ir daudz apgrûtinoðâki un piedâvâ daudz vairâk darba nekâ daþâm uzòçmçju grupâm, kad ârstiem, frizieriem vai taksometru vadîtâjiem ir nepiecieðams pierâdîjums. Ðeit labâks lçmums ir iegâdâties pârnçsâjamo kases aparâtu un daþreiz arî vienas sçdvietas kases aparâtu. Apmeklçjot veikalu, ir vçrts pievçrst uzmanîbu vairâk nekâ vienam ierîces tipam. Tâpçc daudziem cilvçkiem kases aparâtu izvçle ir problçma. Ðeit ir daþi parametri, kas ir atkarîgi no konkrçtâ uzòçmçja vajadzîbâm un viòa uzdevuma mçría.

SpartanolSpartanol Efektīvs veids, kā pārvērst taukus muskuļu masā

Ieòçmumu glabâðanaProtams, viòam jâdomâ par to, kâ uzglabât èeku kopijas. Ir divas iespçjas: tradicionâlâ papîra ruïïa vai elektroniskâ atmiòas karte. Uzòçmçji arvien vairâk vçlas izmantot ðo iespçju. Postnet fiskâlie biroji ïauj jums rakstît biïeti uz atmiòas kartes, saskaroties ar paðreizçjo, tie principâ rada efektîvâkas baterijas. Kad beidzas elektrîba, tâs ïauj drukât daudz lielâku ieòçmumu summu nekâ vecie modeïi. Pirms uzòçmuma îpaðnieks pçrk fiskâlo kases aparâtu, viòam jâapsver, kâdus instrumentus viòð sapòos par savienojumu. Ne visi kases aparâti piedâvâ iespçju pieslçgt kodu lasîtâju, datoru vai tâ svara pierâdîjumu. Svarîgs kritçrijs ir ieòçmumu skaits, kas çdienam katru dienu jâizdrukâ. Kases aparâti atðíiras atkarîbâ no to dzîvokïu skaita, kuri atrodas dzîvoklî, lai to atcerçtos. Tâpçc kases aparâta izvçle ir jâpielâgo arî produkta vai pakalpojumu daudzumam, kad tas ir arî pirmajiem klientiem.