Kapostu bioloiiska lauksaimnieciba

Tieði mâjas lapas izveide nav aizòemta, un papildus programmçtâja darbam ir nepiecieðams tikai sagatavot nelielu saturu. Pretçjâ gadîjumâ tâ ir situâcija, kad viòa strâdâ par pakalpojumu, kas rada lçtu dzîvi klientiem, kuri runâ daþâdâs valodâs.

Ðajâ piemçrâ nepietiek ar to, ka tîmekïa vietne bûs pieejama poïu vai angïu valodâ. Tâdçï tas ir viens no risinâjumiem, kas jâîsteno, bet, ja kâds patieðâm rûpçjas par piedâvâto saturu un optimâlo lîmeni, daþi no tiem nekavçjoties jânoraida. Ðâdi risinâjumi noteikti ietver automâtiskus tulkojumus tîmekïa vietnç, jo ir grûti sagaidît, ka lapa, kas tulkota ar speciâli rakstîtu skriptu, protams, bûs diezgan izpildîta, îpaði, ja tajâ parâdâs sareþìîti teikumi. Tad vienîgais saprâtîgais izejas veids ir iegût tulka palîdzîbu, kas apgrûtina problçmu. Kâzu laikâ nevajadzçtu bût sareþìîtam atrast kâdu, kas specializçjas visu tîmekïa vietòu tulkoðanâ, jo daudzi ðâdi profesionâïi tiek parâdîti internetâ.

Cik maksâ vietnes tulkoðanas izmaksas?

Labas tîmekïa vietnes tulkoðanai nav jâbût dârgai investîcijai, jo viss no tekstiem ir patieðâm vajadzîgs. Ir zinâms, ka bûtu jâmaksâ mazâk par vienkârðu tekstu tulkoðanu un nedaudz vairâk par profesionâliem un sareþìîtiem rakstiem. Ja, no otras puses, jûs varat saòemt plaðu tîmekïa vietni vai to, kurâ bieþi vien ir jauni noteikumi, visspçcîgâkâ izvçle ir iegâdâties abonentu par tulkotâja palîdzîbu. Atseviðíu preèu cenas ir vçl zemâkas.

Ja jûs iesniedzat rakstus no tîmekïa vietnes uz tulkojumu, jums nevajadzçtu pârâk ietekmçt pakalpojumu îso laiku, jo pastâv risks, ka jûs saòemsiet ïoti jutîgas kvalitâtes tekstu. Labâk ir mazliet gaidît un dot tulkotâjam brîdi, lai izpçtîtu tulkotâ materiâla nozîmi.