Kabineta veterinarais kases aparats

2015. gads ieviesa izmaiòas ârstiem, kas veica ekonomisko kampaòu. No pagâjuðâ gada 1.marta gandrîz visos birojos bija kases aparâti elzab mini e. Ârstiem, kas skaitîja ar pacientiem, bija jâreìistrç visi ienâkumi, izmantojot ðo rîku. Neskatoties uz medicînas aprindu protestiem, ministra rîkojums par kases aparâtiem tika apstiprinâts uzturçðanai.

vari-cb.eu VaricoBoosterVaricoBooster - Izbaudiet kâju vieglumu un cînies pret varikozâm vçnâm!

Tika apgalvots, ka mâjas vizîtes bûtu neiespçjamas, un pensionârie ârsti atkâpsies no kampaòas turpinâðanas, jo bija grûti rîkoties ar naudas lîdzekïiem. Apgalvojumi tika nepareizi. Kases pârdevçji rçíinâs ar privâtajâm, mazajâm, mobilajâm ierîcçm, kâ arî uz pilnvçrtîgâm ierîcçm çdinâðanas un tirdzniecîbas vajadzîbâm. Jûs nevarat pieòemt un pieòemt paziòojumu, ka kases serviss ir sareþìîts. Tagad medicînas pakalpojumi ir piemçrs. Ârsts, kas piedâvâ dzîvîbas glâbðanas pakalpojumus, viss, kas Jums nepiecieðams, ir ieprogrammçts 2 vai 3 vietas kasç. Papildu pienâkums ir drukât tikai ikdienas un mçneða pârskatu. Turklât reizi divos gados pilnvarotajam servisa tehniíim jâaizpilda kases aparâta pârskatîðana.

Saskaòâ ar paðreizçjo Finanðu ministra rîkojumu ne tikai ârstu operâcijâm bija pienâkums iepazîties ar kases aparâtiem, bet pârçjâm profesionâlajâm daïâm, kurâm ðîs ierîces pieder pagâjuðajâ gadâ, mums nav jçgas, cita starpâ:- juristi,- grâmatveþi,- automaðînu mehânika,- frizieri,- kosmetologi.

Paðreizçjâ regula beidzas 2016. gada 31. decembrî. Iespçjams, ka 2017. gadâ visi uzòçmçji pârdod un sniedz pakalpojumus indivîdu darbamneveiciet uzòçmçjdarbîbu. Kâ uzskata Finanðu ministrija, ir absolûta metode, kâ saskarties ar pelçko telpu tirdzniecîbas un atbalsta jomâ.

Jautâjums tiek uzdots, vai nâkamajos gados jûs varat izmantot atlaidi kases aparâta iegâdei. Paðlaik tas ir 700 PLN. To var izmantot jebkura persona, kas tajâ laikâ uzstâdîja kases aparâtu un pareizi informçja par nodokïa nosaukumu. Nodokïu birojam ir 30 dienas, lai izskatîtu pieteikumu par 700 PLN atmaksu. Vai arî bûs svarîgi òemt vçrâ pçdçjo atbalstu turpmâkajos gados, tiks paskaidrots, kâ ministrija publicçs jaunu regulu.