Ka palidzct bcrnam kad vioam ir kolikas

Titan gelTitan gel Labākais neinvazīvs veids, kā palielināt dzimumlocekļa izmēru

Darbinieki ir gan pieauguðie, gan bçrni. Daþi spçj izturçties paði pret sevi, bet daþkârt tiek atklâts kâds speciâlista palîgs. Îpaði bçrnu gadîjumâ ir vçrts âtri reaìçt. Tajâ nav nekas slikts vai pazemojoðs, ka vecâki jûtas bezpalîdzîgi, viòi nezina, kâ palîdzçt mûsu bçrnam. Mîlestîba vien var nebût pietiekama zemâkajâ pusç. Un daþâdu problçmu cçloòi, protams, dzîvo daudz. Sâkot ar iebiedçðanas situâciju, stresu, kas saistîta ar bçrnudârzu vai skolu, nopietnu slimîbu, lîdz vecâku ðíirðanai, mîïotâ uzmâkðanos vai nâvi.

Sarakstâ iekïautie bçrni joprojâm ir ïoti un ievçrojami, bieþi vien ir arî vainas motîvs, un, ja atbildes nesaòem atbildîgâs personas vai nepietiekamas reakcijas, var pastiprinâties daþi traucçjoðie simptomi. Apskatiet statistiku, cik daudz mazâku un mazâku bçrnu paðnâvîbas mçìinâjumi notiek, lai izprastu problçmas mçrogu.

Kâdas situâcijas rada pamatu nopietni domât par doðanos uz bçrnu psihologu?

Protams, visi nekontrolçjamas kaislîbas un spçka uzbrukumi ir neapmierinoði. Protams, trîs gadus vecs bçrns pçdçjo reizi nodod savu neapmierinâtîbu, bet veciem bçrniem jau ir jâkontrolç savas dusmas refleksi. Ja tas notiek citâdi, tas ir skaists signâls, lai pârslçgtos uz bçrnu psihologu.Bçrnu, kas vecâki par pieciem gadiem, gulçðana, kas rada pamatu normâlâm baþâm arî par to, ka tâ parâdîja diezgan daudz iekðçjo problçmu un to paðu par otro fonu. Ðajâ gadîjumâ bçrna psihologa apmeklçjums ir atkârtoti nepiecieðams.Traumatiskas situâcijas vienmçr izraisa specifiskas íermeòa reakcijas. Murgi, bezmiegs vai aizkaitinâmîba ir íermeòa normâlas reakcijas skaita ziòâ. Tomçr viòiem ir jânotiek. Ja ðâdas valstis maksâ vairâk nekâ daþas nedçïas, tad ir vairâk signâlu, lai sniegtu padomu speciâlistam.Problçmas ar lauku var rasties no bçrna garâkâs attîstîbas, taèu tâs ir arî nopietnu problçmu pazîme. Protams, jauns psihologs ir spçjîgs diagnosticçt patieso problçmu cçloni, un tas ir priekðnoteikums turpmâkam darbam.Trauksmes ir arî vardarbîba pret vienaudþiem, mazâkiem cilvçkiem un dzîvniekiem. Bieþi vien vardarbîbas ìimenç upuri darbojas ïoti bieþi. Lai gan tâs rada nopietnas sekas jau pieauguðo dzîvoklî, ir nepiecieðams iejaukties patieðâm agri.

Kâ redzat, iemesli, kâdçï doties uz bçrnu psihologu, ir pilnîgi labi, nevis pçdçjais pilnais reìistrs. Viòam arî jâatceras, ka visâm lielajâm rindâm bçrna lietoðanâ var bût pavediens, ka ar bçrnu notiek kaut kas slikts, un ir vçrts lûgt palîdzîbu no profesionâïiem.