Juridiskie tulkojumi angiu

Pçc tam „Mini-Market Insoft” ir kases programma, kas sagatavota uzòçmumiem, kuri tiek pârvaldîti no tîkla centrâlâ biroja. Visa uzòçmuma darbinieku darbîba ir vçrsta uz klientu apkalpoðanu un pârdoðanu, un citas funkcijas ir automatizçtas un ierobeþotas. Veikalu programmatûra PC-Market Insoft Bazâ un Mini-Market Insoft lielveikalos ir risinâjumi, kas paredzçti, lai atbalstîtu savu veikalu tîklu vai strâdâtu franðîzes formâ. Ðâdâ sistçmâ PC-Market programmatûra atbilst Mini-Market risinâjumam raksturîgâ punkta nozîmei.

Pateicoties ðai formai, mums ir iespçja automâtiski izmantot visus PC-Market programmatûras elementus un funkcionalitâti. Tîkla centrâlais birojs var pârraudzît katra veikala darbu, veikt analîzes un to, kas notiek, pieòemot lçmumus par veikala pârkrauðanu ar precçm, sortimenta pârvaldîbu un cenâm.

Ko nozîmç Mini-Market Insoft sistçma?Mini-Market Insoft sistçmas panelis, protams, dzîvo apstrâdâtos ar skârienekrâniem. Rakstus var aprakstît arî par to parametriem, jûs varat dot viòiem fotogrâfijas.

Pateicoties ieveðanai padomçs un kontrolçjot piegâdes pareizîbu kolekcionâru interesçs, jûs ietaupîsiet daudz laika.

Atbalsts lojalitâtes sistçmâm, kas balstîtas uz atlaidçm un punktiem. Noteikumi tiek plânoti centralizçti, un kartes lasîðana automâtiski apstiprina atlaiþu noteikumus par lîgumiem.

Sistçma ïauj jums priekðskatît materiâlu statusu reâlâ laikâ, lai jûs varçtu nekavçjoties lemt par nâkamo piegâdi vai pârsûtît preces starp veikaliem.

Programma Insoft Mini-Market atbalsta valodas versiju versijas, kas rada vienkârðas sistçmas ievieðanu visai veikalu íçdei bez jebkâdas valsts atraðanâs vietas.

Mini-Market Insoft ziòo visu laiku, tostarp Kâdi veikali tika pârdoti, cik daudz naudas tiek uzrâdîti kâdâ no veikaliem, kâdas robeþas tâs veica par pârdotajâm precçm.