Jauniedu apicrbu rathotaji

Jaunajâ sestdienâ parâdîjâs jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri gatavo sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs palika visdaþâdâkajâs detaïâs, un viss kïuva neierobeþots. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti gaiði un gaisîgi audumi ar augstas krâsas krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas veidojuðies pie tamborçtâ. Blakus tiem bija arî meþìîòu, romantisku kleitu un blûþu ietekme uz frîsiem un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota skaista kâzu kleita, kas tika izgatavota ïoti daudz pçdçjam gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât bija arî maz apìçrbu no vissiltâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti neatkarîgai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un dârgas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt veltîjuði savas preces izsolçm, un, kad pârdoðanas vietâ bija pat kâda no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmolam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ kolekcijas bûtu redzamas, izòemot stacionâras intereses.Vietçjais apìçrbu zîmols ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðodien, pirmkârt, ir daudz labâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu. Laiku pa laikam ðî vçrtîba tiek izsniegta saskaòâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas atzîst tik lielu atzinîbu, ka daudz pirms veikala uzsâkðanas, kas ir gatavi no rîta, tiek raþotas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus âtri tiek galâ ar lieliem klientiem, arî iekðienç, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòai nav izdevies pieminçt daudzâs priekðrocîbas, ko viòa ir guvusi, un kuras izmanto ðîs preces augstâkâs kvalitâtes.

PsoriMilk

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs kosmçtikas apìçrbs