Jaedrzejow bcrnu psihologs

Ja mçs novietojam, ka bçrns vecuma dçï nav nepiecieðams psiholoìisks atbalsts, tad mçs esam lielâ kïûdâ. Nav absolûti taisnîba, ka psiholoìiskas problçmas rodas pieauguðâ cilvçka vecumâ. Ðâds paziòojums ir vienkârðs. Bçrniem ir nepiecieðams atbalsts ikdienas dzîves problçmu risinâðanai.

Ja bçrns jau atrodas ârsta kabinetâ, nelietojiet to kâ zemâku kvalitâti. Mçs nedrîkstam to pilnîbâ radît. Bçrnam ir jâjûtas, ka viòð ir apbrînots, kamçr tas ir pieòemts. Konsultçðanâs ar viòu pie ârsta, kas ir bçrnu psihologs Krakovâ, ir tikai mûsu aprûpes rezultâts un tas, ka mums ir jâpalîdz viòam. Ja bçrns jutîs, ka apmeklçjums nepadara viòu acîs sliktâku, viòð sâks palîdzçt psihologiem âtrâk. Tomçr tas ir ïoti svarîgi, lai sasniegtu vçlamo terapijas efektu.

Kâ man jâdodas pie psihologa ar savu bçrnu? Jebkura veida uzvedîba, kas nav precîza, ir jâkonsultçjas ar speciâlistu. Piemçram, ja bçrnam skolâ ir negatîva informâcija ar saviem brâïiem vai draugiem, vai baidâs vispâr doties uz zinâtni, tad mums ir jârîkojas. Atcerieties, ka ðâdas attieksmes nav normâlas, bet patoloìiskas. Viòi ne tikai dara bçrnam nepareizu uzvedîbu, bet arî palielina psiholoìisko raksturu. Nenovçrtçjiet tos par zemu. Mçìinâsim atrast cçloni. Jâ, ne vien, jo tas nevar bût. Mums nav pareizu noslieci uz to. Bet tikai apmeklçjot ârstus.

Izvçloties psihologu, lai pievçrstu uzmanîbu savam bçrnam, vienmçr meklçjiet personu, kas tagad rîta rîtâ râda saulainu un atvçrtu attieksmi. Sanâksmes ietekmei ârkârtîgi svarîga ir atmosfçra, ko psihologs strâdâ privâtajâ birojâ. Bçrnam ar viòu jâjûtas labi. Viòam jâatrod psihologu vairogs pret kaitîgâm mîlestîbâm un jâietver iespaids par droðîbu savâ apkârtnç. Joprojâm ir jâbût pieredzei, ka viòð nesaka mazliet, psihologs gulçs pie viòa, ka viòð paskatîsies uz viòu.