It programmas loiistika

Lielisks plâns atvçrt zîmolu ir tikai puse no panâkumiem. Otrajâ daïâ aplûkoti visi oficiâlie jautâjumi, atbilstoða segregâcija, tekstu organizçðana birojâ, lai jebkurâ brîdî tos bûtu viegli atrast, piemçram, PIP kontroles panâkumos, arî citiem cilvçkiem. Uzòçmçjdarbîbas vadîbu veicinoðo iekârtu var izmantot no integrçtâm IT programmâm. Pçdçjie, kas padara atzîðanu daudzu klientu vidû, ir daïa no Optima programmâm.

Ieinteresçtâs personas var lejupielâdçt demo programmu no optima viedokïa un pârbaudît to funkcionalitâtes ziòâ, novçrtçt saskarni utt. Programmu var arî pieprasît CD vai tieðsaistes licencç. Demo versija ir vienkârða 60 dienas. Programma ir veltîta Windows videi (Windows 7 operçtâjsistçma (ieskaitot starta grupu, Windows Vista 2. servisa pakotne, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 2. servisa pakotne, Windows Server 2008 2. servisa pakotne, Windows Server 2008 R2. Ieteicamâ minimâlâ ekrâna izðíirtspçja ir 1024x768. Sistçmas administratoram ir nepiecieðams veidot programmu. Instalâcijas process ir pirms garantijas, licences un citu nosacîjumu apstiprinâðanas. Pçc tam instalçtâjs pârbauda, vai dators ir diezgan konfigurçts Comarch OPTIMA programmai. Nâkamais solis ir izvçlçties aktîvos moduïus. Lietotâjs izvçlas moduïus, kuriem iegâdâtâ licence ir fiksçta. Iegûtie komponenti ïaus vçlâk atjauninât programmas konfigurâciju: Program / Utilities / Operators. Comarch OPTIMA programmas lasîðana ir datu bâze. Veiksmîgi, kad lietotâjs jau ir instalçts un serveris ir atvçrts, tas ir konfigurçts programmas vajadzîbâm. Pçc instalçðanas pabeigðanas nevçlaties restartçt datoru.